تبیان، دستیار زندگی
یکی از عوامل بسیار مهم در رفتار سالم، عزت نفس است. بسیاری از نوجوانان و جوانان به علت ضعف در عزت نفس به رفتارهای ناسالم و آسیب‌های اجتماعی روی می‌آورند. عزت نفس عبارت است از احساس ارزشمند بودن. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

عزت نفس در نوجوانان

عزت نفس در نوجوانان

یکی از عوامل بسیار مهم در رفتار سالم، عزت نفس است. بسیاری از نوجوانان و جوانان به علت ضعف در عزت نفس به رفتارهای ناسالم و آسیب‌های اجتماعی روی می‌آورند. عزت نفس عبارت است از احساس ارزشمند بودن. این حس از مجموع افکار، احساس‌ها، عواطف و تجربیات فرد در طول زندگی ناشی می‌شود. عزت نفس هنگامی به‌ وجود می‌آید که نیازهای ابتدایی زندگی فرد به نحو مناسبی ارضا شده باشند. کودکان و نوجوانان زمانی از عزت نفس زیاد بهرە‌ مند می‌شوند که بتوانند، احساسات مثبتی را به کمک عوامل زیر تجربه کنند:

همبستگی:

این احساس زمانی تجربه می‌شود که نوجوان از پیامدهای مهم زندگی خود راضی باشند.

عزت نفس در نوجوانان

بی‌همتایی:

این احساس هنگامی به ‌وجود می‌آید که نوجوان بتواند صفات یا ویژگی‌هایی که موجب تفاوت و تمایز او از دیگران می‌شود بشناسد و به آن ها احترام بگذارد.

قدرت:

احساس قدرت وقتی به ‌وجود می‌آید که نوجوان بداند منابع، فرصت و قابلیت آن را دارد که بر شرایط زندگی خود اثر بگذارد.

الگوها:

نوجوان به مدد الگوهای انسانی، فلسفی و عملیاتی، مدل‌هائی برای خویش فراهم می‌کند تا او را در استقرار معنی‌دار، هدف‌ها، آرمان‌ها و معیارهای شخصی کمک کند. به عبارت دیگر عزت نفس عبارت است از شناسائی خود و ارزش گذاردن به آن.

عوامل مۆثر در عزت نفس قوی عبارتند از:

عزت نفس در نوجوانان

1- خود آگاهی و شناسایی خود

2- ارزش گذاردن به هر آن‌چه که هست

3- باور به بی‌همتایی و بی‌نظیر بودن خود.

در پایان توجه شما را به مقایسه ایی که درباره دو نوجوان یکی با عزت نفس بالا و دیگری با عزت نفس پایین جلب می نماییم:

نوجوانی که از عزت نفس بالایی برخوردار است از ویژگی های زیر برخوردار است:

عزت نفس در نوجوانان

*مستقل عمل می کند (در مورد استفاده از وقت ،پول و لباس)

*احساس مسئولیت می کند و خود تصمیم می گیرد.

*به دیگران در صورت لزوم کمک می کند.

*به پیشرفت هایش افتخار می کند و گاهی از خود تعریف می کند.

*از تغییر مثبت و نوآوری استقبال می کند.

*عواطف و هیجان های خود را نشان می دهد و ابراز می کند.

* مسائل و مشکلات و ناکامی ها را با شکیبایی تحمل می کند.

و نوجوانی که از عزت نفس پایینی برخوردار است از ویژگی های زیر برخوردار است:

 

*فردی متکی است و تصویری منفی از خود دارد(نمی دانم ،می توانم)

*احساس می کند که دیگران برای او ارزشی قائل نیستند.

*در رویاروی با مسائل و مشکلات و ناکامی ها احساس درماندگی می کند.

*برای ضعف های خود، دیگران را سرزنش میکند و به شانس نسبت می دهد.

*زود نا امید می شود، بهانه جویی می کند و نمی تواند انتقاد را بپذیرد.

*عواطف و هیجان های خود را نشان نمی دهد و ابراز نمی کند.

*به سهولت تحت تأثیر دیگران قرار می گیرد و کاری را چشم بسته انجام می دهد.

ادامه دارد ...


مرکز یاگیری سایت تبیان - دکتر مامک هاشمی

 تنظیم: مریم فروزان کیا