تبیان، دستیار زندگی
نقاب زدن (پوشیه زدن) در نماز چه حکمی دارد؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حکم پوشاندن صورت در نماز

كودك و نماز

سوال: نقاب زدن (پوشیه زدن) در نماز چه حکمی دارد؟

امام خمینی(ره):

نقاب زدن در صورتی که مانع از قرائت نشود کراهت دارد؛ ولی اگر مانع از قرائت شود نماز را باطل می کند. و همچنین نباید بین پیشانی و آنچه که سجده بر آن صحیح است حائل باشد.

)عروة الوثقی، 1383، ج1، ص 433 (

)تحریرالوسیله، 1417هـ ق، ج1، ص 173، با استفاده از م 1(

آیة الله اراکی(ره):

نقاب زدن در صورتی که مانع از قرائت نشود کراهت دارد؛ ولی اگر مانع از قرائت شود نماز را باطل می کند.

و همچنین نباید بین پیشانی و آنچه که سجده بر آن صحیح است حائل باشد.

(عروة الوثقی، 1383، ج1، ص 433، التاسع، مسائل الواضحه، 1372، ص 186، با استفاده از م 1052)

آیة الله بهجت(ره):

نماز خواندن با نقاب برای زنان و مردان مکروه است.

و هم چنین نباید بین پیشانی و آنچه که سجده بر آن صحیح است حائل باشد.

(توضیح المسائل، ص 145- 144، م 728)

(وسیلة النجاة، 1381، ص 210، ج1، با استفاده از م 735)

آیة الله تبریزی(ره):

چنانچه زدن پوشیه ولو به مقدار  مسمّی مانع از مس کردن پیشانی به چیزی که سجده بر آن جایز است نکند، مانعی ندارد. والله العالم

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیة الله خامنه ای(دام ظلّه):

فی حد نفس اشکال ندارد مگر اینکه مانع سجده باشد.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیة الله خوئی(ره):

نقاب زدن در صورتی که مانع از قرائت نشود، کراهت دارد ولی اگر مانع از قرائت شود نماز را باطل می کند.

و هم چنین نباید بین پیشانی و آنچه که سجده بر آن صحیح است حائل باشد.

(تعلیقه بر عروة الوثقی، 1421هـ ق، ج1، ص 413، ص 497، فصل (فی السجود)، با استفاده از م 2 و ص 413، التاسع )

آیة الله سیستانی(دام ظلّه):

نقاب زدن برای زن در صورتی که مانع از قرائت نشود کراهت دارد ولی اگر مانع از قرائت شود نماز را باطل می کند.

و همچنین نباید بین پیشانی و آنچه که سجده بر آن صحیح است حائل باشد.

(تعلیقه بر عروة الوثقی، ج2، ص 60، التاسع و ص 161، فصل فی السجود، م 2)

آیة الله شبیری زنجانی(دام ظلّه):

نباید بین پیشانی و آنچه که سجده بر آن صحیح است حائل باشد.

(توضیح المسائل، 1384، ج1، ص 250، م 1069)

آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه):

اشکال ندارد البته باید پیشانی با مهر تماس حاصل کند. والله العالم

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیة الله فاضل لنکرانی(ره):

نقاب زدن در صورتی که مانع از قرائت نشود کراهت دارد ولی اگر مانع از قرائت شود نماز را باطل می کند.

زدن پوشیه در نماز اشکال ندارد ولی باید مراقب بود که هنگام سجده بین پیشانی و مایصح السجود (آنچه سجده بر آن صحیح است) قرار نگیرد.

(تعلیقه عروة الوثقی، 1380 ، ج1، ص 409 التاسع)

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیة الله گلپایگانی(ره):

نقاب زدن در صورتی که مانع از قرائت نشود کراهت دارد ولی اگر مانع از قرائت شود نماز را باطل می کند.

و همچنین نباید بین پیشانی و آنچه که سجده بر آن صحیح است حائل باشد.

(عروة الوثقی، 1383 ، ج1، ص 423 ، التاسع، ص 520 فصل فی السجود با استفاده از م 2)

آیة الله مکارم شیرازی(دام ظلّه):

نقاب زدن در صورتی که مانع از قرائت نشود کراهت دارد ولی اگر مانع از قرائت شود نماز را باطل می کند.

و همچنین نباید بین پیشانی و آنچه که سجده بر آن صحیح است حائل باشد.

(تعلیقه عروة الوثقی، 1413هـ ق، ص 174، التاسع، ص 208، فصل فی السجود با استفاده از م2)

آیة الله نوری همدانی(دام ظلّه):

استحباب و کراهت چیزهایی که به عنوان مستحبات و مکروهات در خصوص لباس نمازگزار بیان شده به واسطه دلیل خاص ثابت نشده است. لذا باید ترک یا انجام آن ها به قصد رجاء باشد.

و همچنین نباید بین پیشانی و آنچه که سجده بر آن صحیح است حائل باشد.

(تعلیقه عروة الوثقی، ص 128، (فصل فیما من الباس حال الصلوه)

ص 141، فصل فی السجود با استفاده از م 2)

آیة الله وحید خراسانی(دام ظلّه):

نباید بین پیشانی و آنچه که سجده بر آن صحیح است حائل باشد.

(توضیح المسائل، 1379، ص 390 م 1069)

بخش احکام اسلامی تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.