تبیان، دستیار زندگی
مدت‌ها بود كه مسأله ارتباط نیرو و حركت امری ناشناخته قلمداد می‌شد، البته از زمان ارسطو تا گالیله نظریاتی در این مورد مطرح شد بود. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

قوانین نیوتن

قوانین نیوتن

مدت‌ها بود كه مسأله ارتباط نیرو و حركت امری ناشناخته قلمداد می‌شد، البته از زمان ارسطو تا گالیله نظریاتی در این مورد مطرح شد بود. اما نیوتن ( صاحب عكس مقابل) قوانین خیلی خوبی را در این باره كشف نمود.

از لحاظ وضعیت حركت، یك جسم می‌تواند 3 حالت داشته باشد.

قانون اوّل و دوّم نیوتن، جداگانه به بررسی این 3 حالت می‌پردازد.

قانون اوّل نیوتن

این سنگ چرا ساكن است؟ چرا ضربه زدن به آن كار سختی است؟

قوانین نیوتن

آیا تصویر این فضاپیما (از كتاب علوم سوّم راهنمایی) را یادتان هست. فضاپیمایی كه در دور دست، بدون این كه هیچ نیرویی آن را به سمت جلو برده یا جلوی حركت آن را بگیرد، در فضای بیكران در حال حركت است.

چرا تندی فضاپیما ثابت است؟ و چرا در مسیر مستقیم به حركتش ادامه می‌دهد؟

برای مشاهده فیلمی در این رابطه کلیک کنید.

نیوتن بهترین جواب را برای این پرسش‌ها ارائه داد، پاسخ او تحت عنوان قانون اوّل نیوتن ثبت شد: یك جسم در حالت سكون باقی می‌ماند یا به حركت یكنواخت بر خط راست ادامه می‌دهد مگر آن كه نیروی برآیندی به آن وارد گردد و جسم را مجبور به این تغییر حالت‌ها بكند.

در فیزیك، به تمایل اجسام به حفظ حالت كنونی یا اوّلیه (سكون یا تندی ثابت)، اینرسی یا لَختی می‌گویند.

در فیلم زیر تمایل اجسام به حفظ وضعیت حركت خودشان را می بینید.

برای مشاهده فیلم کلیک کنید.

مقدار لَختی هر جسم را با جرم آن اندازه می‌گیرند. اجسام پر جرم لَختی زیاد دارند، یعنی برای تغییر وضعیت (سكون یا حركت) آن ها نیروی زیادی لازم است، واحد جرم در سیستم SI كیلوگرم (kg) می‌باشد.


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: مجید محسنی

تنظیم: مریم فروزان کیا