تبیان، دستیار زندگی
ر ) بیمارستان تامین اجتماعی این بیمارستان در شهرستان بوشهر واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – درمانی است كه در سال 1375با ظرفیت 200تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 122 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بیمارستان ها ( بوشهر )

جغرافیای تاریخی استان بوشهر


بیمارستان تامین اجتماعی

این بیمارستان در شهرستان بوشهر واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – درمانی است كه در سال 1375با ظرفیت 200تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 122 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، ارتوپدی ، قلب ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارولوژی ، CCU ، ICU


بیمارستان بنت الهدی

این بیمارستان در شهرستان بوشهر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی –آموزشی است كه در سال 1374با ظرفیت 100تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 80 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان


بیمارستان فاطمه الزهرا(س)

این بیمارستان در شهرستان بوشهر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی –آموزشی است كه در سال 1346با ظرفیت 350تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 245 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، کودکان ، زنان و زایمان ، اورژانس ، نوزادان ، کودکان ، جراحی مغز و اعصاب ، گوش و حلق و بینی ، ارولوژی ، چشم پزشکی ، روانپزشکی ، Post ICU ، CCU ، ICU ، Post CCU


بیمارستان نیروگاه اتمی

این بیمارستان در شهرستان بوشهر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی –آموزشی است كه در سال 1358 با ظرفیت 100 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 70 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : ارتوپدی ، اورژانس


بیمارستان شهید بهشتی

این بیمارستان در شهرستان خارک (بوشهر) واقع شده و بیمارستانی نفت – درمانی است . که در سال 1368 با ظرفیت تخت ثابت 25 ، تأسیس ، و در حال حاضر 18 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، چشم پزشکی


بیمارستان هفدهم شهریور

این بیمارستان در شهرستان دشتستان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1346 با ظرفیت تخت ثابت 200 ، تأسیس ، و در حال حاضر 190 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، نوزادان ، اورتوپدی ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارولوژی ، روانپزشکی ، Post CCU ، ICU ، CCU


بیمارستان خور موج

این بیمارستان در شهرستان دشتی واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1378 با ظرفیت تخت ثابت 96 ، تأسیس ، و در حال حاضر 50 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس


بیمارستان محمد رسول ا... (ص)

این بیمارستان در شهرستان کنگان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1375 با ظرفیت تخت ثابت 40 ، تأسیس ، و در حال حاضر 40 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس


بیمارستان امیر المومنین (ع)

این بیمارستان در شهرستان گناوه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1368 با ظرفیت تخت ثابت 90 ، تأسیس ، و در حال حاضر 86 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، ارتوپدی ، چشم پزشکی ، Post CCU ، CCU


بیمارستان سوختگی چرومی

این بیمارستان در شهرستان گناوه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1368 با ظرفیت تخت ثابت 35 ، تأسیس ، و در حال حاضر 35 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : سوختگی ، اورژانس