تبیان، دستیار زندگی
ل ) بیمارستان آرتا این بیمارستان در شهرستان اردبیل واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1372با ظرفیت 100 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 62 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی? جراح...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بیمارستان ها ( اردبیل )

معرفی استان اردبیل

بیمارستان آرتا

این بیمارستان در شهرستان اردبیل واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1372با ظرفیت 100 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 62 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی، جراحی ، کودکان ، CCU

بیمارستان بوعلی

این بیمارستان در شهرستان اردبیل واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی –آموزشی است كه در سال 1336با ظرفیت 96تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 96 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، CCU

بیمارستان تامین اجتماعی

این بیمارستان در شهرستان اردبیل واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی- درمانی است كه در سال 1375با ظرفیت 160 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 80 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از داخلی ، جراحی ، کودکان ، زنان وزایمان ، اورژانس ، CCU ، ICU

بیمارستان علوی

این بیمارستان در شهرستان اردبیل واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی –آموزشی است كه در سال 1352با ظرفیت 164 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 160 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان ، جراحی مغز و اعصاب ، چشم پزشکی ، ارولوژی ، نرولوژی ، ICU

بیمارستان فاطمی

این بیمارستان در شهرستان اردبیل واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی –آموزشی است كه در سال 1299با ظرفیت 117 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 138تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ، ارتوپدی ، گوش و حلق وبینی ، سوختگی ، روانپزشکی ، ICU

بیمارستان کودکان

این بیمارستان در شهرستان اردبیل واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1336 با ظرفیت 100 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 84 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : کودکان ، نوزادان

بیمارستان بیله سوار

این بیمارستان در شهرستان بیله سوار واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – مرکز فوریتها است . که در سال 1376 با ظرفیت تخت ثابت 20 ، تأسیس ، و در حال حاضر 10 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، کودکان ، زنان و زایمان

بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان پارس آباد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1359 با ظرفیت تخت ثابت 120 ، تأسیس ، و در حال حاضر 81 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان

بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان خلخال واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1335 با ظرفیت تخت ثابت 96 ، تأسیس ، و در حال حاضر 95 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، Post CCU ، CCU

بیمارستان طالقانی

این بیمارستان در شهرستان گرمی واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1346 با ظرفیت تخت ثابت 25 ، تأسیس ، و در حال حاضر 45 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، کودکان

بیمارستان هفده شهریور

این بیمارستان در شهرستان گرمی واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1351 با ظرفیت تخت ثابت 35 ، تأسیس ، و در حال حاضر 30 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان

بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان مشکین شهر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1346 با ظرفیت تخت ثابت 40 ، تأسیس ، و در حال حاضر 40 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، کودکان ، CCU

بیمارستان طالقانی

این بیمارستان در شهرستان مشکین شهر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1346 با ظرفیت تخت ثابت 39 ، تأسیس ، و در حال حاضر 39 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ، زنان و زایمان

بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان نمین واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1372 با ظرفیت تخت ثابت 50 ، تأسیس ، و در حال حاضر 5 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان