تبیان، دستیار زندگی
رونمایی از چهار نرم‌افزار قرآنی و نمایشگاه مجازی قرآن در ببیستمین نمایشگاه بین المللی قرآن كریم
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : هومن بهلولی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

رونمایی از چهار نرم‌افزار قرآنی و نمایشگاه مجازی قرآن

رونمایی از چهار نرم‌افزار قرآنی و نمایشگاه مجازی قرآن در ببیستمین نمایشگاه بین المللی قرآن كریم

مراسم رونمایی از چهار نرم‌افزار قرآنی و نمایشگاه مجازی قرآنمراسم رونمایی از چهار نرم‌افزار قرآنی و نمایشگاه مجازی قرآنمراسم رونمایی از چهار نرم‌افزار قرآنی و نمایشگاه مجازی قرآنمراسم رونمایی از چهار نرم‌افزار قرآنی و نمایشگاه مجازی قرآنمراسم رونمایی از چهار نرم‌افزار قرآنی و نمایشگاه مجازی قرآنمراسم رونمایی از چهار نرم‌افزار قرآنی و نمایشگاه مجازی قرآنمراسم رونمایی از چهار نرم‌افزار قرآنی و نمایشگاه مجازی قرآنمراسم رونمایی از چهار نرم‌افزار قرآنی و نمایشگاه مجازی قرآنمراسم رونمایی از چهار نرم‌افزار قرآنی و نمایشگاه مجازی قرآنمراسم رونمایی از چهار نرم‌افزار قرآنی و نمایشگاه مجازی قرآنمراسم رونمایی از چهار نرم‌افزار قرآنی و نمایشگاه مجازی قرآنمراسم رونمایی از چهار نرم‌افزار قرآنی و نمایشگاه مجازی قرآنمراسم رونمایی از چهار نرم‌افزار قرآنی و نمایشگاه مجازی قرآنمراسم رونمایی از چهار نرم‌افزار قرآنی و نمایشگاه مجازی قرآنمراسم رونمایی از چهار نرم‌افزار قرآنی و نمایشگاه مجازی قرآنمراسم رونمایی از چهار نرم‌افزار قرآنی و نمایشگاه مجازی قرآنمراسم رونمایی از چهار نرم‌افزار قرآنی و نمایشگاه مجازی قرآن
عکس: منصوره عظیمی
تنظیم: هومن بهلولی