تبیان، دستیار زندگی
نشست فیزیك جهان هستی در قرن در بیستمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : هومن بهلولی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نشست فیزیك جهان هستی در قرآن

نشست فیزیك جهان هستی در قرن در بیستمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

نشست فیزیك جهان هستی در قرآننشست فیزیك جهان هستی در قرآننشست فیزیك جهان هستی در قرآننشست فیزیك جهان هستی در قرآن

نشست فیزیك جهان هستی در قرآننشست فیزیك جهان هستی در قرآننشست فیزیك جهان هستی در قرآننشست فیزیك جهان هستی در قرآن

عکس: منصوره عظیمی

تنظیم: هومن بهلولی