تبیان، دستیار زندگی
بیمارستان اذربایجان : این بیمارستان در شهرستان ارومیه واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1372 با ظرفیت 200تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 138 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بیمارستان ها ( آذربایجان غربی )

موقعیت جغرافیایی استان آذربایجان غربی

بیمارستان اذربایجان


این بیمارستان در شهرستان ارومیه واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1372 با ظرفیت 200تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 138 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی- جراحی- زنان و زایمان- کودکان- اورژانس- جراحی مغز و اعصاب- جراحی ترمیمی- ارتوپدی? چشم پزشکی- گوش و حلق وبینی- ارولوژی- روانپزشکی- عفونی- گوارش- غدد- مسمومیت- روماتولوژی- قلب- پوست- جراحی فک و صورت- نرولوژی- هماتولوژی- نفرولوژی- CCU- ICU

بیمارستان امام خمینی (ره)


این بیمارستان در شهرستان ارومیه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی –آموزشی است كه در سال 1375 با ظرفیت 298تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 370 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی- جراحی- کودکان- نوزادان- عفونی کودکان- خون کودکان- جراحی قفسه سینه- ریه- چشم پزشکی- گوش و حلق و بینی- ارولوژی- سوختگی- قلب- نفرولوژی- پیوند کلیه- داخلی گوارش- جراحی ترمیمی- ICU- CCU

بیمارستان امام رضا (ع)


این بیمارستان در شهرستان ارومیه واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – درمانی است كه در سال 1376 با ظرفیت256تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 128 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی- جراحی- زنان و زایمان- کودکان- اورژانس- گوش و حلق و بینی- ارولوژی- ارتوپدی- چشم پزشکی- قلب- CCU

بیمارستان شفا


این بیمارستان در شهرستان ارومیه واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1346 با ظرفیت 60تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 60 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی- جراحی- زنان و زایمان- کودکان- اورژانس- گوش و حلق وبینی- ارولوژی- ارتوپدی- چشم پزشکی

بیمارستان صولتی


این بیمارستان در شهرستان ارومیه واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1347 با ظرفیت 65تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 68 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی- جراحی- کودکان- زنان و زایمان- جراحی مغز واعصاب- قلب- نرولوژی? جراحی قفسه سینه- جراحی عروق- جراحی ترمیمی- گوارش- ریه- خون- مسمومیت- عفونی- ارتوپدی- چشم پزشکی- ارولوژی- گوش و حلق و بینی- ICU- CCU

بیمارستان طالقانی


این بیمارستان در شهرستان ارومیه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی –آموزشی است كه در سال 1359 با ظرفیت450 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 250 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی- قلب- پوست- عفونی- ICU- CCU

بیمارستان مرکز روانپزشکی


این بیمارستان در شهرستان ارومیه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی –آموزشی است كه در سال 1372 با ظرفیت 80 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 92 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از روانپزشکی

بیمارستان مطهری


این بیمارستان در شهرستان ارومیه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی –آموزشی است كه در سال 1307 با ظرفیت400 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 277 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : اورژانس- نرولوژی- جراحی مغز و اعصاب- ارتوپدی- سوختگی- زنان و زایمان- نوزادان- ICU- IVF

بیمارستان نبی اکرم


این بیمارستان در شهرستان اشنویه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1366 با ظرفیت تخت ثابت 25 ، تأسیس ، و در حال حاضر 25 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ، داخلی

بیمارستان انقلاب اسلامی


این بیمارستان در شهرستان بوکان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1345 با ظرفیت تخت ثابت 140 ، تأسیس ، و در حال حاضر 96 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، عفونی

بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان پیرانشهر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1371 با ظرفیت تخت ثابت 80 ، تأسیس ، و در حال حاضر 42 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان

بیمارستان شهدا


این بیمارستان در شهرستان تکاب واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1345 با ظرفیت تخت ثابت 68 ، تأسیس ، و در حال حاضر 80 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان

بیمارستان بهشتی (سیه چشمه)


این بیمارستان در شهرستان چالدران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – مرکز فوریتها است . که در سال 1367 با ظرفیت تخت ثابت 25 ، تأسیس ، و در حال حاضر 18 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : درمان بستر

بیمارستان شهید مدنی


این بیمارستان در شهرستان خوی واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1300 با ظرفیت تخت ثابت 125 ، تأسیس ، و در حال حاضر 73 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، نورولوژی ، CCU

بیمارستان قمر بنی هاشم

این بیمارستان در شهرستان خوی واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1349 با ظرفیت تخت ثابت 350 ، تأسیس ، و در حال حاضر 205 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ، زنان وزایمان ، کودکان ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارتوپدی ، ارولوژی ، نوزادان

بیمارستان امام خمینی (ره)


این بیمارستان در شهرستان سردشت واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1343 با ظرفیت تخت ثابت 75 ، تأسیس ، و در حال حاضر 65 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان

بیمارستان خاتم الانبیا


این بیمارستان در شهرستان سلماس واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1374 با ظرفیت تخت ثابت 128 ، تأسیس ، و در حال حاضر 126 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارتوپدی ، ICU ، CCU

بیمارستان شهید راثی


این بیمارستان در شهرستان شاهین دژ واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1374 با ظرفیت تخت ثابت 96 ، تأسیس ، و در حال حاضر 50 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان

بیمارستان شهدا شوط


این بیمارستان در شهرستان ماکو واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – مرکز فوریتها است . که در سال 1360 با ظرفیت تخت ثابت 25 ، تأسیس ، و در حال حاضر 25 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : درمان بستر

بیمارستان قدس


این بیمارستان در شهرستان ماکو واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1347 با ظرفیت تخت ثابت 100 ، تأسیس ، و در حال حاضر 79 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، نوزادان

بیمارستان امام خمینی (ره)


این بیمارستان در شهرستان مهاباد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1363 با ظرفیت تخت ثابت 250 ، تأسیس ، و در حال حاضر 190 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارتوپدی ، ارولوژی ، پوست ، CCU

بیمارستان عباسی


این بیمارستان در شهرستان میاندوآب واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1370 با ظرفیت تخت ثابت 100 ، تأسیس ، و در حال حاضر 106 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارتوپدی ، ارولوژی، پوست ، CCU

بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان نقده واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1318 با ظرفیت تخت ثابت 125 ، تأسیس ، و در حال حاضر 108 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، چشم پزشکی ، ارتوپدی ، ارولوژی