تبیان، دستیار زندگی
درخت اگر متحرک شدی ز جای بجای نه جور اره کشیدی و نه جفای تبر! 0درخت پربار، سنگ می خورد!        0درخت کاهلی، بارش گرسنگی است! 0درخت کج جز به آتش راست نمی شه! 0درخت گردکان به این بزرگی درخت خربزه ا...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ضرب المثل های فارسی0درخت اگر متحرک شدی ز جای بجای

نه جور اره کشیدی و نه جفای تبر!


0درخت پربار، سنگ می خورد!

0درخت کاهلی، بارش گرسنگی است!

0درخت کج جز به آتش راست نمی شه!

0درخت گردکان به این بزرگی

درخت خربزه الله اکبر!


0درخت هر چه بارش بیشتر شود، سرش پایین تر می آید!

0سیب، خیلی دور از درختش نمی افتد.

0عالم بی عمل همچون درخت بی ثمر است.

0کرم درخت، از خود درخت است.

0میوه را بخور و راجع به درخت سوال مکن.

0اگر چه در كنار جنگل زندگی می كنی ولی قدر چوب را بدان. (چینی)