تبیان، دستیار زندگی
سیدحسین القزوینی مدیر مؤسسه توسعه دینی و فرهنگی شهر مقدس كربلا گفت: آبانماه امسال دانشگاه دینی و مذهبی امام صادق (ع) راه‌اندازی خواهد شد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ÑÇåÇäÏÇÒí ÏÇäԐÇå Ïíäí ÇãÇã ÕÇÏÞ ÏÑ ßÑÈáÇ

ÓíÏÍÓíä ÇáÞÒæíäí ãÏíÑ ãÄÓÓå ÊæÓÚå Ïíäí æ ÝÑåäí ÔåÑ ãÞÏÓ ßÑÈáÇ ÝÊ: ÂÈÇäãÇå ÇãÓÇá ÏÇäԐÇå Ïíäí æ ãÐåÈí ÇãÇã ÕÇÏÞ (Ú) ÑÇåÇäÏÇÒí ÎæÇåÏ ÔÏ.

Èå ÒÇÑÔ ÎÈѐÒÇÑí ÑÓÇ Èå äÞá ÇÒ ÎÈѐÒÇÑí ÇÈÇÁ¡ ÓíÏÍÓíä ÇáÞÒæíäí¡ ãÏíÑ ãÄÓÓå ÊæÓÚå Ïíäí æ ÝÑåäí ÔåÑ ãÞÏÓ ßÑÈáÇ ÝÊ: ÂÈÇäãÇå ÇãÓÇá ÏÇäԐÇå Ïíäí æ ãÐåÈí ÇãÇã ÕÇÏÞ (Ú) ÑÇåÇäÏÇÒí ÎæÇåÏ ÔÏ.

æí ÇÏÇãå ÏÇÏ: åÏÝ ÇÒ ÓÇÎÊ Çíä ÏÇäԐÇå¡ ÊÑæíÌ ãÈÇäí ÝßÑí æ ÇÕæáí ÔíÚå¡ ÑæÑÔ ãÈáÛÇä æ ÎØÈÇí ÔíÚí ÈÑÇí ÌæÇãÚ ÛÑÈí ãíÈÇÔÏ.

ÇáÞÒæíäí ÝÊ: ãæÖæÚÇÊ æ ãæÇÏ ÏÑÓí Çíä ÏÇäԐÇå ÔÇãá ÝÞå¡ ÇÕæá¡ ÊÝÓíÑ¡ ÚÞÇÆÏ¡ ãäØÞ¡ ÝáÓÝå¡ ÊÇÑíÎ æ ÎØÇÈå ÇÓÊ æ åÑ ÏæÑå ÊÍÕíáí Èå ãÏÊ Ïæ ÓÇá Èå Øæá ãíÇäÌÇãÏ æ ÈÑÎí ÇÒ ÚáãÇ æ ØáÇÈ ÍæÒå Úáãíå ßÑÈáÇ ÈÑ Ôíæå ÂãæÒÔ æ ÊÏÑíÓ Úáæã Ïíäí äÙÇÑÊ ÏÇÑäÏ.