تبیان، دستیار زندگی
در این آزمایشگاه کوچک شما می توانید با کلیک روی هر یک از محلول ها، آنیون ها و کاتیون های موجود در هر محلول را مشاهده کنید و بار هر محلول را حساب کنید....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آنیون ها و کاتیون ها

آنیون ها و کاتیون ها

مقدمه

نیروی پیش برنده یک واکنش یونی ، جاذبه الکتروستاتیکی است که بین یون‌های ناهمنام وجود دارد. این جاذبه باعث آزاد شدن انرژی شبکه می‌شود. انرژی شبکه، عامل مهمی در تعیین تعداد بار منفی یا مثبتی است که اتم‌ها به هنگام تشکیل یک بلور یونی می‌پذیرند. نامگذاری ترکیبات یونی نامگذاری ترکیبات یونی بر قواعدی چند استوار است. ابتدا از کاتیون (یون مثبت) ترکیب نام برده می‌شود و آنیون (یون منفی) پس از آن ذکر می‌شود.

کاتیون

بیشتر کاتیون ها ، یون های تک اتمی‌اند که توسط فلزات بوجود می‌آیند. اگر فلز تنها یک نوع کاتیون ایجاد کند، نام یون ، همانند فلز مربوط است. +Na یون سدیم است. یعنی فلز سدیمی که ابتدا به صورت گازی در آمده است و از سدیم یک الکترون با اعمال انرژی یونش گرفته شده است. 2+Mg یون منیزیم است. 3+Al ، یون آلومینیوم است.

آنیون

آنیون های تک‌اتمی از اتم فلزات به وجود می‌آیند. نام آن ها از طریق حذف بخش آخر نام عنصر و افزودن پسوند "- ید" به باقیمانده به دست می‌آید. -Cl یون کلرید است.

در این آزمایشگاه کوچک شما می توانید با کلیک روی هر یک از محلول ها، آنیون ها و کاتیون های موجود در هر محلول را مشاهده کنید و بار هر محلول را حساب کنید.

قرار دادن فلش در سایت های دیگر با ذکر منبع، بلا مانع است.


مرکز یادگیری سایت تبیان