تبیان، دستیار زندگی
افتتاحیه بخش دانشگاهی بیستمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن كریم بعد از نماز مغرب و عشاء برگزار شد.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : هومن بهلولی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

افتتاحیه بخش دانشگاهی بیستمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن كریم

افتتاحیه بخش دانشگاهی بیستمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن كریم بعد از نماز مغرب و عشاء برگزار شد.

افتتاحیه بخش دانشگاهی نمایشگاه قرآنافتتاحیه بخش دانشگاهی نمایشگاه قرآن

افتتاحیه بخش دانشگاهی نمایشگاه قرآنافتتاحیه بخش دانشگاهی نمایشگاه قرآن

افتتاحیه بخش دانشگاهی نمایشگاه قرآنافتتاحیه بخش دانشگاهی نمایشگاه قرآن

افتتاحیه بخش دانشگاهی نمایشگاه قرآنافتتاحیه بخش دانشگاهی نمایشگاه قرآن

افتتاحیه بخش دانشگاهی نمایشگاه قرآنافتتاحیه بخش دانشگاهی نمایشگاه قرآن

افتتاحیه بخش دانشگاهی نمایشگاه قرآنافتتاحیه بخش دانشگاهی نمایشگاه قرآن

افتتاحیه بخش دانشگاهی نمایشگاه قرآنافتتاحیه بخش دانشگاهی نمایشگاه قرآن

افتتاحیه بخش دانشگاهی نمایشگاه قرآنافتتاحیه بخش دانشگاهی نمایشگاه قرآن

افتتاحیه بخش دانشگاهی نمایشگاه قرآنافتتاحیه بخش دانشگاهی نمایشگاه قرآن

عکس: نقی خوش خلق

تنظیم: هومن بهلولی