تبیان، دستیار زندگی
شورای عالی انضباطی، حكم كمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در مورد خداداد عزیزی را بررسی و حكم جدیدی صادر كرد. به گزارش ایسنا، در حكم شورایعالی انضباطی فدراسیون فوتبال آمده است: « به منظور رسیدگی به اعتراض باشگاه فرهنگی ورزشی پا...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حكم خداداد عزیزی اعلام شد

شورای عالی انضباطی، حكم كمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در مورد خداداد عزیزی را بررسی و حكم جدیدی صادر كرد.

به گزارش ایسنا، در حكم شورایعالی انضباطی فدراسیون فوتبال آمده است:

« به منظور رسیدگی به اعتراض باشگاه فرهنگی ورزشی پاس تهران و خداداد عزیزی بازیكن تیم فوتبال این باشگاه نسبت به رای شماره 11002 /261 مورخ 25/12/81 كمیته انضباطی فدراسیون، جلسه شورای عالی انضباطی ساعت 17:00 روز سه شنبه 2/2/82 تشكیل و پس از بررسی محتویات پرونده و مفاد اعتراضیه های واصله و استماع توضیحات مفصل نماینده حقوقی باشگاه، قائم مقام باشگاه و خداداد عزیزی و تطبیق موارد مطروحه با آیین نامه انضباطی وسایر مقررات مرتبط دلیلی كه اركان رای صادره را متزلزل نماید مشهود نگردیده واعضای شورا بر انطباق تصمیم با مجموع مقررات مربوطه اتفاق نظر داشته اند.

لیكن باعنایت به مشروحه موخر مورخ 6/2/82 خداداد عزیزی كه حكایت از ایجاد تنبه داشته و درخواست مساعدت و تخفیف محرومیت خود را با التفات به مذاكرات انجام شده در شورای عالی نموده لذا، شورایعالی انضباطی بالحاظ جمیع جهات مستندات به اختیارات حاصل از ماده 6 آیین نامه انضباطی مدت محرومیت خداداد عزیزی را با لحاظ نمودن دو جلسه تعلیقی موضوع آرا قبلی به مدت سه ماه تقلیل داده است.

سایر مندرجات رای قبلی به قوت خود باقی خواهد بود.»