تبیان، دستیار زندگی
این امكان وجود دارد كه برای شارمغناطیسی یك توصیف تصویری ارائه شود زیرا اندازه میدان مغناطیسی B متناسب با تعداد خطوط میدان در واحد سطح است، البته سطحی كه عمود بر خطوط میدان باشد. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

توصیف تصویری شارمغناطیسی

این امكان وجود دارد كه برای شارمغناطیسی یك توصیف تصویری ارائه شود زیرا اندازه میدان مغناطیسی B متناسب با تعداد خطوط میدان در واحد سطح است، البته سطحی كه عمود بر خطوط میدان باشد.

به عنوان مثال اندازه B در شكل الف سه برابر بزرگتر از اندازه B در شكل ب است زیرا تعداد خطوط میدان كه از سطح مشخص عبور می‌كند در این دو تصویر به نسبت ٣ به ١ می‌باشد.

از آن جا كه برای یك سطح مشخص، شار مستقیماً متناسب با B است بنابراین شار عبوری در شكل الف سه برابر شار عبوری از شكل ب خواهد بود.

ب
الف

پس شارمغناطیسی متناسب با تعداد خطوط میدان است كه از سطح عبور می‌كند.

توصیف تصویری شار برای حالتی است كه سطح نسبت به B مایل است نیز به كار می‌رود.

به عنوان مثال وقتی حلقه در شكل زیر از زاویه به‌ ٦٠ و ٩٠ می‌چرخد، تعداد خطوط میدان كه از سطح می‌گذرد (به ناحیه آبی رنگ در هر تصویر توجّه كنید) به نسبت 8 به 4 به ٠ یا 2 به 1 به ٠  تغییر می‌كند.

        

همان ‌طور كه در مثال درس گذشته آموختید شارمغناطیسی به همین میزان تغییر می‌كند. از آن جا كه شارمغناطیسی متناسب با تعداد خطوط میدان عبوری از سطح است،
بنابراین در آینده با عبارت‌هایی از قبیل"شار عبوری از سطح محدود به سیم حلقه" بیشتر مواجه می‌شوید.

حال به تمرینی که برای شما در نظر گرفته شده است توجه فرمایید:

تمرین :

توصیف تصویری شارمغناطیسی

جریانی به شدّت 7/5 A از یك سیملوله به طول ٤٠cm و شعاع cm ٥/٢ كه مشتمل بر ٦٠٠ دور سیم است می‌گذرد. شار عبوری از این سیملوله را به‌دست آورید.

راهنمایی و حل:

میدان مغناطیسی B درون سیملوله، یكنواخت و در جهت محور سیملوله است. بنابراین خطوط میدان بر سطح حلقه‌های سیملوله عمود هستند. پس برای به‌دست آوردن شار كافی است اندازه B را در NA ضرب كنیم. اما از قبل می‌دانیم شدّت میدان مغناطیسی داخل سیملوله برابر است. N در این رابطه معادل  یا مقدار دور سیملوله در واحد سطح می‌باشد.

مساحت سطح مقطع سیملوله نیز از رابطه  به‌دست می‌آید. با تركیب مطالب فوق خواهیم داشت:

با مقدار گذاری در رابطه فوق داریم:


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: مریم فروزان کیا