تبیان، دستیار زندگی
نقاشی دوره قاجار (ویژه نامه)
نقاشی دوره قاجار (ویژه نامه)
نقاشی دوره قاجار (ویژه نامه)
در قاجاریه، ایران وارد دوره مدرنیته شد و هنر نقاشی نیز از هجوم آن در امان نماند. هنرمندان مجبور به گزینش راهی میان سنتهای کهن نگارگری و دستاورهای هنر غربی شدند که حاصل آن سبکی خاص و ویژه را در هنر قاجار رقم زد. این ویژه نامه به بررسی تحولات هنری این دوره
هنر سفال و سفالگری ایران (ویژه نامه)
هنر سفال و سفالگری ایران (ویژه نامه)
هنر سفال و سفالگری ایران (ویژه نامه)
هنر سفالگری از جمله کهن ترین هنرهای بشری است. در این ویژه نامه می توانید با سیر تحولات این هنر در ادوار مختلف تاریخی ایران آشنا شوید. علاوه بر این به انواع وسایل، ابزار، رنگها، لعاب، و روش های تولید و پخت سفال پرداخته شده است.
نگارگری ایرانی، تجسم دنیای مثالی
نگارگری ایرانی، تجسم دنیای مثالی
نگارگری ایرانی، تجسم دنیای مثالی
نگارگری ایرانی، هنر تجسم عوالم خیال است و معنی، به همین دلیل صور در نگارگری ایرانی نوعی دیگرند؛ تجسم نگارگر ایرانی فارق از تجسم انسانی به دنبال تصوری اکمل است به همین دلیل در نگارگری ایرانی عمق نمایی ( پرسپکتیو) راهی ندارد؛ هیچ گاه سایه ای بر زمین گستره ن