تبیان، دستیار زندگی
از جمله عوامل بازدارنده در پیاده سازی یادگیری الکترونیکی در دانشگاه ها تمایل کم اساتید به شرکت در این نوع آموزش است. اساتید اغلب نگرانی ها و مشکلاتی هم چون نبودن زمان آزاد، نبودن حمایت لازم و ... را از عوامل اصلی ذکر می کنند...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

عدم شرکت اساتید در یادگیری الکترونیکی (1)

براساس تحقیقات به دست آمده، عوامل موثر برتمایل اساتید به سه دسته تقسیم شده است که عبارت اند از:

عدم شرکت اساتید در یادگیری الکترونیکیعوامل بازدارنده های شخصی (مرتبط با ویژگی های فردی و عادات رفتاری اساتید)
عدم شرکت اساتید در یادگیری الکترونیکیبازدارنده های نگرشی (مرتبط با نگرش اساتید به ویژگی های محیط یادگیری در دوره های آموزش مجازی) و
عدم شرکت اساتید در یادگیری الکترونیکیبازدارنده های زمینه ای) مرتبط با عدم ارایه حمایت های فنی و سازمانی لازم از سوی دانشگاه مربوطه.
عدم شرکت اساتید در یادگیری الکترونیکی

در سال های اخیر آموزش مجازی و الکترونیکی گسترش چشم گیری در سطح دانشگاه های جهان داشته است، در کشور ما نیز چند سالی است که مباحثی مانند دولت الکترونیک، راه اندازی دوره های آموزش مجازی، تولید محتوای الکترونیکی و تشکیل دانشگاه مجازی مطرح شده و گام هایی در این زمینه ها برداشته شده است.

از جمله عوامل اصلی در زمینه پیاده سازی آموزش مجازی در دانشگاه ها، اساتید گروه های آموزشی هستند.

در صورتی که دانشگاه ها بتوانند دوره هایی را ایجاد کنند که اساتید بهتر بتوانند با ابزارهای مختلف کار کنند و با وظایف آموزشی خود در این نوع آموزش آشنا شوند شاید بتوان گفت به نوعی مشکل اساتید تا حدودی حل خواهد شد.

عدم شرکت اساتید در یادگیری الکترونیکیعلاوه بر آن، اساتید باید به لحاظ ذهنی نیز آماده برخورد با مشکلاتی که موجب می شود آن ها نتوانند عملکردهای مثبت در آموزش را ارایه دهند، باشند.

عدم شرکت اساتید در یادگیری الکترونیکیکمبود انگیزه، تغییرات محیطی و هم چنین نگرانی از این جهت که بار کاری آن ها افزایش یابد از جمله عوامل اصلی بازداری اساتید از شرکت در آموزش الکترونیکی هستند که مۆسسات تلاش می کنند تا با ارتقاء نظام های آموزشی و پاداش مناسب این مشکلات را برطرف سازند.

عدم شرکت اساتید در یادگیری الکترونیکیهم چنین از دیگر عوامل نگرانی اساتید عدم رعایت استانداردهای آموزشی برای ارایه یک دوره الکترونیکی و کاهش تمایل مۆسسات در به کارگیری اساتید تمام وقت است که اساتید معتقدند که این کار منجر به کاهش کیفیت در آموزش و اعتبار دانشکده خواهد شد.

عدم شرکت اساتید در یادگیری الکترونیکیعمده ترین موانع در یادگیری الکترونیکی از نظر اساتید شامل موارد زیر می شود:

محدودیت زمانی، کم بودن و یا نبودن پاداش ها و مشوق ها، درس ها و میزان تسلط اساتید در ارایه آموزش، تولید محتوای دروس الکترونیکی که برای استید به عنوان کاری اضافه به شمار می آید، مشکلات فنی، کارآموزیی و حمایت ناکافی، و سرانجام اضافه شدن نقش های جدید (که شامل استاد کمکی و مشاورفنی می شود) و در نهایت نبودن حمایت های مالی مناسب.

عوامل بازدارنده اساتید برای شرکت در آموزش الکترونیکی عبارت اند از:

عدم شرکت اساتید در یادگیری الکترونیکیعوامل شخصی

عدم شرکت اساتید در یادگیری الکترونیکیعوامل نگرشی

عدم شرکت اساتید در یادگیری الکترونیکیعوامل زمینه ای

عوامل شخصی

عدم شرکت اساتید در یادگیری الکترونیکینبودن انگیزه کافی برای مشارکت در آموزش عالی

عدم شرکت اساتید در یادگیری الکترونیکیعدم شناخت کافی راجع به وظایف استاد در آموزش الکترونیکی

عدم شرکت اساتید در یادگیری الکترونیکینگرانی درباره کاهش زمان استراحت اساتید

عدم شرکت اساتید در یادگیری الکترونیکیتغیرات محیطی و عدم تمایل به درگیر شدن با کار یا فناوری های آموزشی

عدم شرکت اساتید در یادگیری الکترونیکینداشتن تمایل کافی برای وقت صرف کردن برای یادگیری مهارت های لازم در زمینه آموزش

عدم شرکت اساتید در یادگیری الکترونیکینگرانی درباره کاهش تعامل و ارتباط استاد با دانشجویان در دوره های آموزش الکترونیکی

عوامل نگرشی

عدم شرکت اساتید در یادگیری الکترونیکینگرانی درباره این که کیفیت ارایه مطالب کاهش یابد و عدم انتقال تجربیات یادگیری مناسب به دانشجویان در آموزش الکترونیکی

عدم شرکت اساتید در یادگیری الکترونیکینگرانی درباره کپی و انتشار غیرقانونی جزوه تألیفی استاد بر روی اینترنت و از بین رفتن امنیت شغلی و حرفه ای او

عدم شرکت اساتید در یادگیری الکترونیکینگرانی راجع به انضباط و کنترل دانشجویان در محیط آموزش مجازی

عدم شرکت اساتید در یادگیری الکترونیکینگرانی در رابطه با کیفیت محتوای دوره و وجود اطلاعات غلطی که در اینترنت یافت می شوند.

عدم شرکت اساتید در یادگیری الکترونیکینگرانی در رابطه با رقابت با سایر اساتید (رقابت بین اساتیدی که عضو مۆسسات خصوصی و عمومی دیگری هستند و دوره ها و برنامه های یادگیری الکترونیکی را ارایه می دهند.)

عوامل زمینه ای

عدم شرکت اساتید در یادگیری الکترونیکیعدم قدرشناسی کافی مسئولین از تلاش اساتید برای تدریس و تولید محتوا (برای پرداخت پاداش  و ...)

عدم شرکت اساتید در یادگیری الکترونیکینبودن پشتیبانی و حمایت فنی لازم (عدم اطلاع رسانی کافی در مورد دوره ها، برقراری مناسب امنیت آنلاین و ...)

عدم شرکت اساتید در یادگیری الکترونیکیزیر ساخت ها و تجهیزات نامناسب شامل سخت افزار، نرم افزار، پهنای باند

عدم شرکت اساتید در یادگیری الکترونیکینبودن کارآموزی لازم برای اساتید (برای این که اساتید بتوانند با دوره های یادگیری الکترونیکی بهتر آشنا شوند.)

مشکل اساسی اساتید برای به کارگیری منابع اینترنتی در تدریس، زمان لازم برای آموزش مهارت های لازم در این نوع آموزش بوده است.

مدیریت زمان به این دلیل اهمیت دارد که دانشگاه بتواند مقدار زمان کافی در جهت تولید و نگه داری دوره های یادگیری الکترونیکی را به اساتید بدهد.

هم چنین باید در هنگام فعالیت اساتید از آن ها حمایت های لازم را  به عمل بیاورند و کمک های مقتضی را ارایه دهند.

بخش آموزش مجازی تبیان

خاموشی