تبیان، دستیار زندگی
هر یك از افراد خاندان پهلوی، این استعداد را داشت كه به تنهایی به اندازه چندین هزار نفر خرج كند و با پول هایی كه باد به دستشان می رساند، زندگی به دور از رنج مردم برای خود ترتیب دهند. در ادامه تصاویری از كاخ های برخی از این افراد آمده است...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تصاویر كاخ‌هایی برای خوشگذرانی

هر یك از افراد خاندان پهلوی، این استعداد را داشت كه به تنهایی به اندازه چندین هزار نفر خرج كند و با پول هایی كه باد به دستشان می رساند، زندگی به دور از رنج مردم برای خود ترتیب دهند. در ادامه تصاویری از كاخ های برخی از این افراد آمده است...

تصاویر كاخ‌هایی برای خوشگذرانی

نمای بیرونی كاخ فرح دیبا

تصاویر كاخ‌هایی برای خوشگذرانی

كاخ اشرف پهلوی

تصاویر كاخ‌هایی برای خوشگذرانی

كاخ شهناز پهلوی

تصاویر كاخ‌هایی برای خوشگذرانی

كاخ شمس پهلوی در مهر شهر كرج

تصاویر كاخ‌هایی برای خوشگذرانی

دورنمای كاخ فرح دیبا از روی تپه علی خان

بخش تاریخ ایران و جهان تبیان


منبع:  مرکز اسناد انقلاب اسلامی