تبیان، دستیار زندگی
در حقیقت خانواده مهمترین جایگاه پرورش نیروی انسانی و محیطی مناسب برای رشد اعضای خود به شمار می رود زن و مردی كه با پیمان ازدواج به همسری یكدیگر در می آیند نسبت به یكدیگر احساس مسئولیت می كنند .
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تقویت عشق در خانواده با این روش


در حقیقت خانواده مهمترین جایگاه پرورش نیروی انسانی و محیطی مناسب برای رشد اعضای خود به شمار می رود زن و مردی كه با پیمان ازدواج به همسری یكدیگر در می آیند نسبت به یكدیگر احساس مسئولیت می كنند .و به خاطر مسائل اقتصادی اجتماعی –فرهنگی بیش از پیش با جامعه ی خود ارتباط خواهند داشت نه تنها موجودیت جامعه را به رسمیت می شناسند بلكه ایمان خویش را از سستی نجات خواهند داد.

پیوند با معنویت

در مواجهه ی با چالش های جدی خانواده ها در عصر حاضر می توان در جستجوی شیوه هایی بر آمد كه با تقویت معنویت در نهاد خانواده به ترمیم تقویت پیوندهای درون خانواده نیز منجر شود كه برخی از آنها عبارتند از:

تقویت پیوند والدین با معنویت

بر مبنای اصل همانند سازی فرزندان با والدین و توجه به این واقعیت كه همانند سازی همچون یك نیاز اساسی و روحی وروانی فرزندان را از درون بر می انگیزد تا در صدد ایجاد طراحی شخصیت برآیند.كه به نوعی در انطباق با نسل بالغ ولی مورد قبولشان باشد. والدینی كه بتوانند الگوی مناسب از معنویت را چه در بعد رفتار و چه در بعد گفتار در خانواده ارائه دهند فرزندانشان در صورت اعتماد به والدین تلاش خواهند كردتا از طریق همانند سازی با آنان زمینه های معنویشان را نیز با والدین تطابق بخشند. در این زمینه باید به این واقعیت نیز اشاره كرد كه لازمه همانند سازی با والدین ایجاد اعتماد است.چنان چه والدین قادر باشند اعتماد مورد نیاز را بر روابط خود و فرزندانشان حاكم كنند با مشكل چندانی در این زمینه رو به رو نخواهند شد.

معرفی الگوها و اسطوره ها ی معنوی و اخلاقی

نیاز به تعالی و كمال در وجود كودكان ،نوجوانان و جوانان ،آنان را برمی انگیزد تا به هر طریق ممكن خود را به پله های اعتلا و بالندگی برسانند بدیهی است آنان كه قله های كمال را نشانه می روند از قله نشین ها نیز غافل نیستند بلكه غالبا بر آنان متمركزند. یعنی قهرمان و الگوهای برجسته در عرصه های اخلاق ومعنویت را همچنان در شعاع نگاه خویش قرار می دهند و به آنان می اندیشند قهرمانانی تنها به فرهنگ ملت یا قومی خاص تعلق ندارند بلكه آنان متعلق به جهان بشری اند.

سایر انسان های از طریق الگو پذیری  از قهرمانان بزرگ تاریخ بشری به تكوین شخصیت خویش  اهتمام می ورزند و در صورتی كه میان خود و انسان های بزرگ و برجسته مورد احترام خویش فصل مشتركی مشاهده كنند پدیده ی الگو پذیری با عمق قوت  بیشتری تحقق می یابد.

معنویت پاسخ گوی نیازها

والدین و فرزندان یك سلسله نیازهای مشترك روحی و معنوی دارند. در صورتی كه والدین بین معنویت و نیازهای خود رابطه ی مورد نظر را بیابند ابتدا برای خود آنها آرام بخش خواهد بود. زیرا قادرند بر زندگی شان مسلط شوند و علاوه بر آن چنان چه به فرزندان خود تفهیم كنند كه معنویت قادر است به نیازهایی از قبیل خود شكوفایی،جست و جوی فلسفه ارضا كننده زندگی و نیز امنیت ،پاسخ های مناسب ارائه دهد، در ایفای وظیفه ی خویش موفق جلوه خواهند كرد به عنوان مثال چنان چه نوجوانان و جوانان از این واقعیت آگاهی یابند كه جهانی كه درآن زندگی می كنند هدفمند قانونمند و با معناست درآن صورت انگیزه ی كافی برای به كارگیری توان خود به منظور نیل به بالندگی در چنین جهانی خواهند یافت.

اعتقاد به معنویت احساس مسئولیت آدمی را در قبال زندگی انسانها و آینده ی آنها افزایش می دهد به همین سبب والدین معنوی نسبت به فرزندان و آینده آنها هرچه قدر احساس مسئولیت قوی تری كنند به همان اندازه انعكاس آن در فرزندان خود می بینند

هماهنگی خانواده و مدرسه در امور فوق برنامه

بخشی از رسالت خانواده ها در ایجاد زمینه های معنوی به نوع و میزان هماهنگی آنان با مدارس در امور فوق برنامه بستگی دارد، به ویژه آن قسمت از فعالیت های فوق برنامه كه از محتوا و ساختار اخلاقی و معنوی برخوردار است گفتنی است كه در مقایسه با برنامه ی رسمی مدارس فعالیت های فوق برنامه از اهمیت و یژه ای برخوردار است،زیرا اولا ماهیت فوق برنامه ازتنوع بیشتری برخوردار است ،ثانیا جنبه ی انتخابی و گزینشی  دارد یعنی دانش آموزان بر اساس علاقه و میل شخصی شان در فعالیت های فوق برنامه مشاركت می كنند.

رابطه دین مداری درونی و شبكه ی روابط خانوادگی

دین مداری در صورتی كه در پایه ی ایمان درونی استوار باشد شبكه ی روابط انسانی از جمله روابط خانوادگی را تحت تاثیر قرار می دهد. در اصل ،ایمان، انسان را از خود محوری خارج كرده و خدا محور می كند. ایمان رفتار را از ملاحظات مربوط به منافع خویش و ضرورت های اجتماعی خارج كرده بر محور رضایت الهی و آخرت اندیشی استوار می سازد.كسی كه نتواند از خود و جامعه ی خویش سفر كرده آهنگ مقصدی را دور نگران كند قطعا در عمل به گونه ای دیگر رفتار خواهد كرد.

همچنین اعتقاد به معنویت احساس مسئولیت آدمی را در قبال زندگی انسانها و آینده ی آنها افزایش می دهد به همین سبب والدین معنوی نسبت به فرزندان و آینده آنها هرچه قدر احساس مسئولیت قوی تری كنند به همان اندازه انعكاس آن در فرزندان خود می بینند.

فرآوری: نوریه نوچمنی

بخش خانواده ایرانی تبیان


منبع: مجله پیوند- سال 1385

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.