تبیان، دستیار زندگی
سطح استفاده کننده ، کاربری است که در فرم ثبت نام و یا در ویرایش مشخصات ثبت شده خود ، سطح کاربری خود را استفاده کننده انتخاب کند. کاربر سطح استفاده کننده ، در انجمن مربوطه حق انتخاب و شرکت در انتخابات را دارد و همینطور در گرده...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

انجمن

آرم تبیان
تعریف :کاربر سطح استفاده کننده ، کاربری است که در فرم ثبت نام و یا در ویرایش مشخصات ثبت شده خود ، سطح کاربری خود را استفاده کننده انتخاب کند.

کاربر سطح استفاده کننده ، در انجمن مربوطه حق انتخاب و شرکت در انتخابات را دارد و همینطور در گردهماییهای خصوصی و بسته انجمن مربوطه میتواند شرکت کند.

فرم ثبت نام