تبیان، دستیار زندگی
كنون كه با محیطMaya و عناصر تشكیل دهنده آن آشنا شده اید . وقت آن رسیده كه ایجاد و تعامل با اشیا در این محیط را بیاموزید . مقدمات لازم برای فصل بعدی را در اختیار شما قرار می دهیم تا بتوانید اولین متحرك سازی خود در محیطMaya&nbs...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تعامل در محیط Maya

اكنون كه با محیطMaya و عناصر تشكیل دهنده آن آشنا شده اید . وقت آن رسیده كه ایجاد و تعامل با اشیا در این محیط را بیاموزید . مقدمات لازم برای فصل بعدی را در اختیار شما قرار می دهیم تا بتوانید اولین متحرك سازی خود در محیطMaya را ایجاد و سازماندهی نمایید . آنچه در این فصل می آموزید :

ایجاد عناصر لازم برای یك صحنه : شامل اشیا و نورها و دوربین ها

انتخاب نمودن عناصر در یك صحنه : شامل روشهای گوناگون انتخاب اشیا و نورها و دوربین ها و سایر قسمتهای یك صحنه .

تبدیل و تغییر در عناصر صحنه :شامل جابجایی و چرخاندن و تغییر مقیاس عناصر داخل صحنه

تكثیر عناصر در صحنه :شامل روشهای كپی كردن اشیا موجود.


تغییر و اصلاح نقاط اتكا (Pivot Points ) :شامل چرخاندن و تغییر مقیاس اشیا حول یك نقطه اتكا ( نقطه لنگری ) و تغییر این نقطه .


ایجاد سلسله مراتب (Hierarchy ) : ممكن است بخواهید ارتباط خاصی بین عناصر در یك صحنه ایجاد نمایید تا یك سلسله مراتب ایجاد نمایید كه اشیا پایین تر از تغییرات اشیا بالاتر تبعیت داشته باشند .


ایجاد حالتهای نمایش اضافی : داخل پانلها می توانید دیدگاههای متنوع سه بعدی ایجاد نمایید تا بررسی و كنترل عناصر و حركات داخل صحنه را از زوایای گوناگون انجام دهید .


اصطلاحات كلیدی


( سلسله مراتب )Hierarchy :ارتباطاتی بین عناصر داخل یك صحنه كه سبب می شود شی قرار گرفته در بالای سلسله مراتب كلیه حركات و تغییرات خود را به اشیا پایین تر در سلسله مراتب دیكته نماید .


تبدیل Transform :تغییرات و تبدیلات شامل جابجایی و چرخش و تغییر مقیاس .

عنصر صحنه ( یك شی )Scene element : اصطلاحی جامع برای معرفی هر چیزی كه بتوان در یك صحنه قرار داد كه شامل اشیا و نورها و دوربین ها و غیره است .


( پدر ) Parent : عنصر اصلی و بالاتر در یك سلسله مراتب موجود بین عناصر در یك صحنه .


( فرزند )Child : عضو فرعی و پایین تر در یك سلسله مراتب موجود بین عناصر در یك صحنه

می تواند حركات و تبدیلات مستقل داشته باشد اما هر تبدیل یا حركت در عضو پدر نیز بطور خودكار به عضو فرزند تاثیر دارد .


نقطه اتكا (Pivot point ) : نقطه ای كه چرخش یا تغییر مقیاس هر شی حول آن نقطه اجرا خواهد شد . این نقطه همان جایی است كه دتگیره های تبدیل بر روی شی ظاهر می شوند .


گروه ( Group ) :یك گزینه برای سازماندهی صحنه كه یك گره جدید ایجاد نموده و همه عناصر عضو گروه از تبدیلات گروه اصلی تبعیت دارند .


نمونه ( Instance ) : نوعی خاص از تكثیر یك شی می تواند تبدیلات منحصر بفرد را داشته باشد ودر عین حال از تغییرات شی اصلی نیز تاثیر می پذیرد .


چسباندن (Snap ) : گزینه ای كه فعال بودن آن سبب می شود تا حركات اشاره گر ماوس داخل صحنه به نقاط خاص بچسبد . بعنوان مثال فعال بودنGrid snapping سبب چسبیدن اشاره گر نقاط مشبك داخل صحنه خواهد شد . كلید های میانبر

كلید Insert حالت ویرایش نقطهاتكا را فعال یا غیر فعال می كند.

كلیدهایCtrl وQ امكان انتخاب با كمند را ایجاد می كنند .

كلید Shift و دكمهSelect انتخاب شی را انجام داده یا لغو می كند .

كلیدP ایجاد رابطه پدری بین دو شی .

كلیدهایShift وP قطع رابطه پدری بین دو شی .

كلیدX امكان چسپاندن موقت اشاره گر به مشبك را ایجاد می كند .

كلیدC امكان چسپاندن موقت اشاره گر به منحنی ها را ایجاد می كند .

كلیدV امكان چسپاندن موقت اشاره گر به نقاط را ایجاد می كند .

كلیدهایCtrl وD تكثیر شی منتخب را انجام می دهند .

ایجاد اشیا

Maya بطور پیش فرض همه اشیا جدید را در مركز فضای مجازی یعنی در نقطه0,0,0 ایجاد می كند . سپس می توانید شی ایجاد شده را جابجا نمایید . انواع اشیای اصلی كه در محیط برنامه می توان ایجاد نمود داخل منویCreate فهرست شده اند .NURBS وpolygon وSurfaces

Subdivision وligthts وCameras وText . بیشتر این انواع دارای كادرهای گزینه ای هستند پس می توانید خصوصیات پیش فرض آنها را تغییر دهید .

البته عناصر دیگری ممكن است در یك صحنه ایجاد نمایید مانندJoints وDeformers وLattices كه رندر نمی شوند اما در مراحل مدلسازی یا متحرك سازی به آنها نیاز داریم . دو عنصر دیگر كه قابلیت دندر همراه با صحنه را دارند و نام آنها در منویcreate قرار ندارد عبارنتد ازParticles ( ذره ها) وPaint effects


ایجاد شكلهای اصلی (Primitives )

انواع اشیایی كه زیر گزینه هایNURBS یاpolygon یاSubdivision surface مشاهده می كنید ( مانندSphere یاCube یاCylinder یاPlane یاTours ) را شكلهای اصلی یا ابتدایی می نامند . ممكن است بنظر برسد كه این شكلها برای شروع فرایند مدلسازی مناسب نباشند اما پس از تسلط بر ابزارهایMayaمی توانید از یك شكل اصلی یك مدل پیچیده بسازید .

هنگامیكه یك شكل اصلی را در محیطMaya ایجاد می كنید آن شی بطور خودكار انتخاب می شود و می توانید به پارامتر های ساخت شی دسترسی داشته باشید .