تبیان، دستیار زندگی
این بار نیز قصد داریم آموخته های خود را بیش از پیش بیازماییم تا ثبت آن ها در ذهن آسانتر شود آن چه را در طی این آموزه ها یاد گرفته ایم به مرحله ی تمرین و تطبیق می آوریم...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سۆالات تستی 2

این بار نیز قصد داریم آموخته های خود را بیش از پیش بیازماییم تا ثبت آن ها در ذهن آسان تر شود آن چه را در طی این آموزه ها یاد گرفته ایم به مرحله ی تمرین و تطبیق می آوریم :

1-   افعال جمله های زیر را به صورت نهی بنویسید :

سوالات تستیلا تذکران إِلّا اللّه

الف) أُذکرا إِلّا اللّه

ب) لا تذکُرا إِلّا اللّه سوالات تستی

ج) لا تذکران إِلّا اللّه

د) تذکران إِلّا اللّه

سوالات تستیتشربن الماء کثیراً

الف) لا تَشرِبنَ الماءَ کثیراًسوالات تستی

ب) لا تشرب الماء کثیراً

ج) إشربن الماء کثیراً

د) لا تَشرِبی الماء کثیراً

سوالات تستیإِعملا الباطل و اکتموا الحقّ .

الف) لا إِعملا الباطل و لا اکتموا الحقّ

ب) لاتعملان الباطل و لا تکتمون الحقّ

ج) لا تعملا الباطل و لا تکتموا الحقّ سوالات تستی

د) لا یعملا الباطل و لا یکتموا الحقّ

سوالات تستیتلعبین بالکبریت

الف) لا تلعبی بالکبریت   سوالات تستی

ب) لا تلعبین بالکبریت

ج) إلعبی بالکبریت

د) لا یلعبین بالکبریت

سوالات تستیتمشون علی الأرض مرحاً

الف) لا تمشون علی الأرض مِرحاً

ب) امشوا علی الأرض مرحاً

ج) لا تَمشوا علی الأرضِ مرحاً      سوالات تستی

د) لا یمشون علی الأرض مرحاً

سوالات تستیاُقتُلوا النفس التی حَرَّمَ اللّه ( انعام – 151 )

الف) لا تقتلون النفس التی حرّم اللّه

ب) لا تَقتُلُوا النفس التی حرّم اللّه سوالات تستی

ج) لا اقتلوا النفس التی حرّم اللّه

د) لا یقتلوا النفس التی حرّم اللّه

سوالات تستیلا تَبخُلون و لا تَأمرون النّاس بالبُخل

الف) لا ینجلون و لا یأمرون النّاس بالبُخل

ب) اُنجلوا و أمُرو النّاس بالبُخل

ج) لا تبخلون و لا تأمرون الناس بالبخل

د) لا تَبخُلوا و لا تَأمُروا النّاس بالبُخل سوالات تستی

سوالات تستیلا تقنطون من رحمة اللّه

الف) لا اقنطوا من رحمة اللّه

ب) لا تقنطون من رحمة اللّه

ج) اقنطوا من رحمة اللّه

د) لا تقنطوا من رحمة اللّه سوالات تستی

2-   افعال جمله های زیر را به صورت امر بنویسید :

سوالات تستیترجعون إِلی أبیکم و تقولون یا أبانا إِنّ إِنَبکَ سَرَق

الف) ارجعوا إِلی ابیکم و قولو یا أبانا إِنّ إِنبک سَرَقسوالات تستی

ب) لا ترجعوا إِلی أبیکم و لا تقولوا یا أبانا إِنّ إِنبک سَرَق

ج) لا ترجعون إلی ابیکم و لا تقولون یا أبانا إِنّ إنَبکَ سَرَق

د) ارجعون إلی أبیکم و قولون یا أبانا إنّ إنبک سَرَق

سوالات تستیتعبدون اللّه مالکم مِن إِله غیره

الف) أعبدون اللّه مالکم مِن إِله غیره

ب) أعبدوا اللّه مالکم مِن إِلهٍ غیره سوالات تستی

ج) لا تعبدون اللّه مالکم من إله غیره

د) تعبدون اللّه مالکم من إله غیره

سوالات تستییا قوم تستغفرون ربّکم ثم تتوبون إِلیه

الف) یا قوم لا تستغفروا ربکم ثم توبوا إلیه

ب) یا قوم تستغفرون ربّکم ثم تتوبون إلیه

ج) یا قوم استغفروا ربّکم ثم توبوا إلیهسوالات تستی

د) یا قوم استغفرون ربکم ثم توبون إلیه

سوالات تستیو قال ترکبون فیها بِسم اللّه مجرمها و مرسها

الف) و قال ارکبون فیها بسم اللّه مجرمها  مرسها

ب) و قال ارکبوا فیها بسم اللّه مجرمها و مرسها سوالات تستی

ج) و قال لا ترکبون فیها بسم اللّه مجرمها و مرسها

د) و قال لا یرکبون فیها بسم اللّه مجرمها و مرسها

سوالات تستیتذهبان إلی المدرسة و تدرسان فیها

الف) اذهبان إلی المدرسة و ادرسان فیها

ب) لا تذهبا إلی المدرسة و لا تدرسا فیها

ج) لا تذهبان إلی المدرسة و لا تدرسان فیها

د) اذهبا إلی المدرسة و ادرسا فیها سوالات تستی

سوالات تستیتجلسین فی الحدیقة و تقرأین الکتاب

الف) إجلسی فی الحدیقة واقرأی الکتابسوالات تستی

ب) لا تجلسی فی الحدیقة و لا تقرأی الکتاب

ج) لا تجلسین فی الحدیقة و لا تقرأین الکتاب

د) اجلسین فی الحدیقة و اقر أین الکتاب

3-   در هر یک از عبارتهای زیر فاعل را پیدا کنید و اعراب آن را بیان کنید:

سوالات تستیو قال الشیطان لمّا قضی الأمر إِنَّ اللّه وَ عَدَکم وَعدَ الحقّ ( ابراهیم – 22 )

و هنگامیکه کار تمام می شود شیطان می گوید : " خداوند به شما وعده ی حق داد "

الف) الشیطان / منصوب

ب) اللّه / مرفوع

ج) الشیطان / مرفوع سوالات تستی

د) اللّه / منصوب

سوالات تستیقال اللّه هذا یوم ینفع الصّادقن صدٌقٌهم ( مائده – 119 )

خداوند می گوید : " این همان روزی است که راستی راستگویان به آن ها سود می بخشد "

الف) هذا / مرفوع

ب) اللّه / مرفوع سوالات تستی

ج) اللّه /  منصوب

د) هذا / مجرور

سوالات تستیو لو شاء اللّه ما أشرکوا و ما جعلناک علیهم حفیظاً ( انعام – 107 )

اگر خدا می خواست هیچ یک مشرک نمی شدند و ما تو را نگهبان آن ها قرار نداده ایم .

الف) اللّه / مجرور

ب) اللّه / مرفوع سوالات تستی

ج) اللّه / منصوب

د) ما / مرفوع

سوالات تستیوَ إِذ قال موسی لِقومه یا قوم لِمَ تُۆذونی  ( صف – 5 )

( به یاد آورید ) هنگامی که را که موسی به قومش گفت : " ای قوم من ! چرا مرا آزار می دهید ؟ "

الف) قوم / مرفوع

ب) ه / مرفوع

ج) موسی / مرفوع   سوالات تستی

د) مو سی / مجرور


مرکز یادگیری سایت تبیان

تهیه: شیرزاده- تنظیم: داودی