سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
اوره تعداد تعداد پاسخداده شده 0 مجموع 66488 51348 1 سوالاتشرعی 7808 7794 2 مذهبی 6766 6725 3 نظرات 12372 6389 4 اشكالاتسایت 11937 6257 5 علمی ودرسی 6005 6004 6 تغذیه 4454 4363 7 استخاره 4094 4072 8 راهنمایتحصیلی 3200 3200 9 پ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آمار تعداد مشاوره ها:


ردیف

عنوانمشاوره

تعداد

تعداد پاسخداده شده

0

مجموع

66488

51348

1

سوالاتشرعی

7808

7794

2

مذهبی

6766

6725

3

نظرات

12372

6389

4

اشكالاتسایت

11937

6257

5

علمی ودرسی

6005

6004

6

تغذیه

4454

4363

7

استخاره

4094

4072

8

راهنمایتحصیلی

3200

3200

9

پای درددل شما

2782

2598

10

پزشكی

3248

1593

11

ورزشی

1142

957

12

حقوقی

637

587

13

حوزهعلمیه

511

508

14

ادبی ،هنری

489

256

15

آرشیو

1043

45

آمارتعداد شرکت کنندگان در مسابقات:

ردیف

نوع مسابقهیا سوال

تعداد شركتكنندگان

0

مجموع

695937

1

روزانه

578992

2

هفتگی

68162

3

هفتگیلاتین

24371

4

متفرقه

12341

5

ویژه

9642

6

هفتگیعربی

1841

7

هفتگیهنری ادبی

588

آمار تعدادمطالب روزانه سایت:

ردیف

نوعمطلب

تعداد

0

مجموع

7877

1

ورزشی

2682

2

ادبی ،هنری

2024

3

اجتماعی

1980

4

آرشیو

563

5

مجلهكامپیوتر

253

6

هنرمردان خدا

159

7

زنان

138

8

معارفاسلامی

67

9

پرسش وپاسخ

7

10

خدمات

3

11

پایگاهها

1

آمار تعداد برندگان مسابقات:

ردیف

نوع مسابقهیا سوال

تعدادبرندگان

0

مجموع

4313

1

روزانه

3813

2

هفتگی

334

3

هفتگیلاتین

69

4

ویژه

32

5

متفرقه

19

6

هفتگیهنری ادبی

22

7

هفتگیعربی

24

آمار قرعه کشی و سبد امتیازات:

ردیف

عنوان قرعهكشی

تعداد ثبتنام كنندگان

جمع امتیازاتقرعه كشی شده

تعدادبرندگان

0

مجموع

16007

368160

148

1

سفرمشهد مقدس

4403

52836

67

2

نیم سكهبهار آزادی

9104

109248

58

3

سكهبهار آزادی

233

2796

5

4

سفرسوریه

544

27200

5

5

سفرعمره

518

56980

4

6

یكدستگاه رایانه

726

72600

4

7

دوچرخه

368

22080

3

8

سفر حجواجب

111

24420

2

آمار وضعیت عضویت اعضا:

ردیف

وضعیتعضویت

تعداد

0

مجموع

73903

1

تاییداولیه

41782

2

تكمیلیا تعلیق عضویت

19342

3

حذفعضویت

7845

4

تاییدنهایی

4934

آمار وضعیت شغلی اعضا:

ردیف

عنوانشغل

تعداد

0

مجموع

72294

1

محصل

23319

2

دانشجو

14281

3

مجموع

7441

4

كارمند

5885

5

آزاد

5738

6

غیره

4250

7

كارشناس

2568

8

خانهدار

2482

9

معلم

1854

10

مدرس

1291

11

طلبه

1013

12

پزشك

742

13

مدیر

632

14

كارگر

430

15

صنعتگر

368

درآمار ارائه شده ی  وضعیت شغلی اعضا 20% احتمال خطا وجود دارد.

آمار تحصیلات اعضا:

ردیف

میزانتحصیلات

تعداد

0

مجموع

72298

1

دیپلم

21585

2

دبیرستان

14946

3

لیسانس

13905

4

فوقدیپلم

7271

5

راهنمائی

4063

6

فوقلیسانس

2781

7

سیكل

2000

8

ابتدائی

1326

9

دكتر

1012

10

كمسواد

847

11

مجموع

835

12

طلبه

515

13

فوقدكترا

506

14

سطح

286

15

خارج

234

16

اجتهاد

186

درآمار ارائه شده ی  تحصیلات اعضا 20% احتمال خطا وجود دارد.

آمار کشور اعضا:

تبیان توانسته است در طی دو سال از 43 کشور جهان کاربر جذب کند مانند کانادا، انگلستان ، فرانسه ،آمریکا، آلمان ، کویت ، پاکستان و ... .

آمار استان اعضا:

ردیف

ناماستان

تعداد

0

مجموع

69102

1

تهران

54056

2

خراسان

3504

3

اصفهان

2365

4

قم

2051

5

آذربایجان شرقی

825

6

فارس

740

7

خوزستان

579

8

یزد

444

9

مازندران

421

10

كرمان

381

11

مركزی

359

12

همدان

304

13

بوشهر

295

14

اردبیل

285

15

قزوین

261

16

گیلان

259

17

آذربایجان غربی

229

18

چهارمحال بختیاری

212

19

باختران

199

20

سمنان

197

21

گلستان

192

22

زنجان

178

23

هرمزگان

163

24

سیستانو بلوچستان

156

25

ایلام

156

26

لرستان

112

27

كهگیلویه و بویراحمد

94

28

كردستان

85

درآمار ارائه شده ی  استان اعضا 10% احتمال خطا وجود دارد.

گزارش آماری ثبت مطالب روزانه اعضا:

ردیف

عنوانموضوع

تعداد

0

مجموع

19406

1

عمومی

3793

2

رایانهو فناوری

2055

3

مذهبی

1942

4

شعر

1604

5

اینترنت

1274

6

طنز

1089

7

موسیقی

837

8

سیاسی

804

9

ورزش

780

10

درددل

778

11

عاطفی

662

12

شخصی

557

13

ازدواج

508

14

آموزشیو تحقیقاتی

430

15

زندگی

389

16

اخبار

386

17

ادبی

339

18

نویسندگی

234

19

پزشكی

196

20

تجارت وبازرگانی

179

21

سینما

139

22

فلسفه وعرفان

110

23

رویا وخیال

106

24

هنری

66

25

طبیعت ومحیط زیست

44

26

رمضان

40

27

كودك

38

28

روزنامهنگاری

27

گزارش آماری نظرات راجع به ثبت مطالب روزانه اعضا:

ردیف

عنوانموضوع

تعداد

0

مجموع

19997

1

عمومی

4768

2

رایانهو فناوری

1840

3

ورزش

1818

4

طنز

1530

5

اینترنت

1337

6

شعر

1283

7

مذهبی

1265

8

ازدواج

1107

9

عاطفی

896

10

درددل

823

11

سیاسی

805

12

موسیقی

639

13

شخصی

379

14

زندگی

343

15

آموزشیو تحقیقاتی

207

16

ادبی

172

17

اخبار

140

18

نویسندگی

112

19

رویا وخیال

97

20

تجارت وبازرگانی

91

21

سینما

89

22

پزشكی

81

23

فلسفه وعرفان

51

24

كودك

44

25

هنری

39

26

روزنامهنگاری

27

27

طبیعت ومحیط زیست

8

28

رمضان

6

گزارش آماری نظرات راجع به مطالب سایت:

ردیف

عنوانموضوع

تعداد

0

مجموع

5219

1

ورزشی

1488

2

ادبی ،هنری

1214

3

اجتماعی

976

4

آرشیو

714

5

مجلهكامپیوتر

541

6

هنرمردان خدا

156

7

زنان

83

8

معارفاسلامی

47

گزارش آماری تعداد بازدیدکنندگان سایت:

ردیف

نوعمطلب

تعدادمطلب

تعدادبازدید

0

مجموع

8265

8427318

1

خدمات

43

4153770

2

اجتماعی

2058

1057421

3

ادبی ،هنری

2092

798038

4

ورزشی

2714

783628

5

آرشیو

580

606845

6

مجلهكامپیوتر

271

385801

7

معارفاسلامی

110

275553

8

پرسش وپاسخ

12

125371

9

آموزش

27

72848

10

هنرمردان خدا

206

69686

11

زنان

150

66022

آمار بازدیدکنندگان بخش معارف اسلامی به جهت اینکه مطالب ارائه شده در این قسمت در قالبCD و ویژه نامه نیز ارائه گردیده است ، کامل نمی باشد .

گزارش آماری تعداد شرکت کنندگان در قرعه کشی:

ردیف

نوع مسابقهیا سوال

تعداد شركتكنندگان

0

مجموع

307475

1

روزانه

257342

2

هفتگی

30169

3

هفتگیلاتین

8780

4

متفرقه

5636

5

ویژه

4179

6

هفتگیعربی

781

7

هفتگیهنری ادبی

588

آمار کل مسابقات:

ردیف

نوع مسابقهیا سوال

تعدادمسابقات

0

مجموع

879

1

روزانه

624

2

هفتگی

110

3

هفتگیلاتین

70

4

متفرقه

30

5

هفتگیعربی

24

6

ویژه

17

7

هفتگیهنری ادبی

4

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین