تبیان، دستیار زندگی
در این محیط تعاملی، می توانید سوختن گازهای مختلف مثل متان،اتان و پروپان را مشاهده کنید. شما می توانید مقدار این گازها را هم تغییر دهید....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سوختن گازها

سوختن گازها

در این محیط تعاملی، می توانید سوختن گازهای مختلف مثل متان،اتان و پروپان را مشاهده کنید. شما می توانید مقدار این گازها را هم تغییر دهید.
گام ها را از شماره 1 تا 5 به نوبت انجام دهید.
سعی کنید با طراحی یک مسئله، و فرمول های شیمیایی مقدار ماده محصول را بر حسب مول و گرم محاسبه کنید.

مرکز یادگیری سایت تبیان