تبیان، دستیار زندگی
امواج رادیویی تابش الکترومغناطیسی هستند که طول موج آنها از چند میلی متر تا چندین کیلومتر در تغییر است. این امواج به سه طریق منتشر می شوند. امواج زمینی روی سطح زمین منتشر می شوند و برد آنها محدود است...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

رادیو و تلویزیون

رادیو و تلویزیون

دانش پژوهان عزیز در اینجا با طرحی از رادیو و تلویزیون آشنا خواهید شد.

امواج رادیویی:

امواج رادیویی تابش الکترومغناطیسی هستند که طول موج آنها از چند میلی متر تا چندین کیلومتر در تغییر است. این امواج به سه طریق منتشر می شوند. امواج زمینی روی سطح زمین منتشر می شوند و برد آنها محدود است. امواج آسمانی از یون کره باز می جهند و توسط امواج بلند، متوسط و کوتاه در ارتباطات راه دور به کار می روند. امواج فضایی به خط مستقیم حرکت می کنند و می توانند در یون کره نفوذ کنند.

طرح ساده رادیو

وقتی جریان a.c در آنتن شارش یابد امواج رادیویی گسیل می شود، اما برای اینکه تابش قابل توجه باشد طول آنتن باید با طول موج امواج حاصل قابل مقایسه باشد. جریانهای متناوب با بسامدهای پایینتر از حدود 20kHz را جریانهای بسامد شنوایی، جریانهای با بسامد بیشتر از این مقدار را جریانهای بسامد رادیویی(r.f) می نامند. بنابراین چون آنتنها خیلی بزرگ نیستند با جریانهای r.f تغذیه می شوند. اما گفتار و موسیقی جریانهای a.f تولید می کنند و اگر بخواهیم آنها را به فاصله های دور بفرستیم باید a.f  رابا r.f ترکیب کنیم.

فرستنده: در فرستنده یک نوسانگر جریان r.f تولید می کند و این جریان باعث می شود که آنتن متصل به فرستنده یک موج الکترومغناطیسی، بنام موج حامل، با دامنه ثابت و با بسامد برابر با بسامد جریانa.c گسیل کند. اگر یک گیرنده معمولی یک چنین سیگنالی دریافت کند هیچ چیز شنیده نمی شود.

گیرنده: آشکارساز(تفکیک کننده)، a.f (گفتار یا موسیقی) را از حامل r.f  جدا می کند. آنگاه تقویت کننده صدایی که a.f تولید می کند و از بلندگو پخش می شود را تقویت می کند.

رادیو و تلویزیون

تلویزیون

الف)سیاه و سفید: گیرنده تلویزیون اساسا یک C.R.O با دو مبنای زمان است. مبنای زمان خطی یا افقی همانند مبنای زمان C.R.O کار می کند. مبنای زمان چارچوبی یا قائم هم زمان یک لکه را با سرعت کندتر به پایین صفحه تلویزیون می برد و تقریبا بلافاصله آنرا به بالای صفحه بر می گرداند. با تغییر تعداد الکترونهایی که از تفنگ الکترونی به صفحه می رسند، یک تصویر روی صفحه تلویزیون تشکیل می شود. هر چه تعداد الکترونها بیشتر باشد لکه روشنتر است. روشنایی لکه همچنان که صفحه تلویزیون را جاروب می کند ازسفید به خاکستری و سیاه تغییر می کند. هر 25/1 ثانیه یک تصویر تولید می شود، به دلیل پیوستگی بینایی ما تصویر را پیوسته می بینیم.

رادیو و تلویزیون

ب)رنگی: تلویزیون رنگی سه تفنگ الکترونی دارد و صفحه آن با حدود یک میلیون نقطه کوچک نورانی که در مثلثهایی آرایش یافته اند پوشیده شده است. وقتی الکترونها با صفحه برخورد می کنند یکی از سه نقطه هر مثلث نورسرخ دیگری نور سبز و سومی نور آبی گسیل می کند. همچنانکه سه باریکه الکترون صفحه را جاروب می کنند یک ماسک سایه دقیقا نصب شده متشکل از یک صفحه فلزی سوراخ سوراخ، با حدود3/1 میلیون سوراخ باعث می شود که هر باریکه فقط با نقاط یک رنگ برخورد کند. یعنی مثلا الکترونهای تفنگ "سرخ" فقط با نقاط "سرخ" برخورد می کنند. وقتی یک باریکه با یک مثلث از نقاط برخورد می کنند ممکن است باریکه های سرخ و سبز شدید باشد اما باریکه آبی شدید نباشد. آنگاه مثلث، نورهای سرخ و سبز شدید گسیل می کند و زرد بنظر می رسد. باریکه ها به نوبت با مثلث های نقاط برخورد می کنند، و چون خیلی کوچک اند و سرعت جاروب کردن صفحه خیلی زیاد است ما تصویر رنگی را به صورت پیوسته می بینیم.

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان

تنظیم: اعظم اژدری

مطالب مرتبط:

رادیوی قابل حمل بسازید

ارسال نور در فیبرنوری