تبیان، دستیار زندگی
مواضع امام خمینی(ره) درمقطع زمانی 40-1320 درمخالفت بارژیم پهلوی دوم رابه عواملی همچون تجربه تاریخی عملكرد فرهنگ ومذهب ستیزانه مدرنیست ها دردوره رضاخان، ماهیت وابسته الگوی مذكور وعوامل نوسازو تصمیم گیران سیاسی دردوران پهلوی وهمچنین عدم توجه به نوسازی سیاسی
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

20 سال مواضع امام خمینی را بخوانید!


مواضع امام خمینی(ره) درمقطع زمانی 40-1320 درمخالفت بارژیم پهلوی دوم رابه عواملی همچون تجربه تاریخی عملكرد فرهنگ ومذهب ستیزانه مدرنیست ها دردوره رضاخان، ماهیت وابسته الگوی مذكور وعوامل نوسازو تصمیم گیران سیاسی دردوران پهلوی وهمچنین عدم توجه به نوسازی سیاسی وتلاش برای تحكیم استبداد درالگوی مذكور و قرائت منحرفانه ای ازنوسازی دراین دوران نسبت داد.

امام خمینی

امام خمینی(ره) حكومت شاه راحكومتی تحمیلی (كه ازسوی متفقین به كشورتحمیل شده بود) وغیرقانونی (كه مشروعیت آن نه براساس شرع ونه براساس قانون اساسی بود) می دانست.ایشان به دلیل اینكه احساس می كردساختارسیاسی - اداری كشورهیچ گونه تغییری با دوران رضاخان نكرده است ، همواره از تداوم استبداد رضاخانی وتداوم خط فكری هواداران مكتب مدرنیزاسیون دركشور،كه به نظر وی جاده صاف كن ورود استعمار به كشور و عامل اصلی انهدام هویت ملی ومذهبی كشوربودند، نگران بود. به طوری كه درسال1323، یعنی سه سال بعد ازبه قدرت رسیدن شاه، دركتاب كشف الاسرارنسبت به تداوم حكومت عمال دیكتاتوری رضاخانی هشداردادوخواستارتغییر اساسی درساختارومناسبات سیاسی،اقتصادی وفرهنگی گذشته شد.

وی تصفیه وسیع همه عوامل رژیم گذشته،تغییرقوانین ظالمانه گذشته واصلاح وپاكسازی ابزارها و مجاری فرهنگی دولت واصلاح ارتش راخواستارشد واعلام كردكه:

« باید این كشورهمه چیزش عوض شود تا روی اصلاح به خودش ببیندوگرنه فاتحه آن را باید خواند»(1)

او هم چنین دراولین اعلامیه مبارزاتی خود به تاریخ 15/2/1323، ضمن فراخواندن مسلمانان به قیام برای خدا به جای قیام برای شخص وضمن انتقاد از ترك قیام الله می نویسد:

« قیام برای شخص است كه یك نفر مازندرانی بیسواد را بر یك گروه چندین میلیونی چیره می كندكه نسل آنهارا دستخوش شهوت خودكند...قیام برای نفس است كه چادرعفت را ازسر زنهای عفیف مسلمان برداشت وآلان هم این امرخلاف دین وقانون درمملكت جاری است وكسی برعلیه آن سخن نمی گوید... قیام برای خود است كه مجال به بعضی ازاین وكلای قاچاق داده كه در پارلمان برعلیه دین و روحانیت هرچه می خواهند بگویندوكسی نفس نكشد.»(2)

« باید این كشورهمه چیزش عوض شود تا روی اصلاح به خودش ببیندوگرنه فاتحه آن را باید خواند»

وی درادامه گفتارخودخطاب به علما، روحانیون،دانشمندان،گویندگان و وطن خواهان می افزاید:

«امروز روزی است كه نسیم روحانی الهی وزیدن گرفته وبرای قیام اصلاحی بهترین روز است...»(3)

وی درخاتمه پیش بینی می كندكه درصورت ترك قیام وتداوم تفرقه بین مسلمانان،روزگارآنها از روزگار رضاخان سخت ترخواهدشد.

این مطالب وسخنان نشان می دهدكه ازهمان ابتدا امام(ره) به دنبال فرصت هایی بود تا با رژیمی كه آن را ادامه رژیم نامشروع وغیرقانونی و وابسته می دانست برخوردكند.

امام(ره) كه خود درآن زمان یكی از استادان حوزه به شمارمی رفت.به منظورتثبیت مرجعیت آیت الله بروجردی دردرسهای ایشان شركت می كرد وآیت الله بروجردی نیزایشان راجزو مشاوران نزدیك خود قرارداد ودرجلسات بحث،درباره مسائل مهم سیاسی ازایشان نظرخواهی می كرد.ایشان همچنین تحت عنوان "هیئت مصلحین " از سوی آیت الله بروجردی مامور سروسامان دادن به حوزه ها شد.

امام دراین سالها هم چنین باآیت الله كاشانی مراوده داشت؛ به طوری كه نزدیكان آیت الله كاشانی اظهارمی دارندكه امام بارهافرزندش مرحوم حاج آقامصطفی رابه نزدایشان می فرستاد و پیامهای شفاهی وكتبی ایشان رامبادله می كرد.

امام خمینی

دربهمن ماه 1327شاه ازترورجان سالم به دربرد ودرصددتشكیل مجلس موسسان برآمدكه براساس آن قراربود تغییراتی درمواد قانون اساسی به وجودآید وقدرت واختیارات شاه افزایش یابد.شاه كه با دستگیری وتبعید آیت الله كاشانی ونیزانحلال حزب توده موانع را از سر راه خودبرداشته بود،برای اطلاع ازنظرآیت الله بروجردی درموردتشكیل مجلس موسسان وجلب موافقت یامطمئن شدن ازعدم مخالفت ایشان،وزیركشور(دكترمنوچهراقبال)را ازسوی خودبه دیدارآیت الله بروجردی فرستادتابااو گفت وگوكند.

به نوشته یكی ازمورخان،امام به دعوت آیت الله بروجردی دراین گفتگوشركت كرد و به وزیركشور چنین اظهارداشت:

« مابه شما هرگزاجازه چنین تغییروتبدیل رادرقانون اساسی نمی دهیم؛ زیرا این گونه تغییرافتتاحیه ای جهت دستبرد اساسی به قوانین موضوعه این كشورخواهد شدوبه دولت فرصت خواهددادكه هروقت هرطوركه سیاست ومنافع او اقتضا می كنددرقانون اساسی دست ببرد...»(4)

هرچنددرنهایت آیت الله بروجرودی عدم مخالفت خودراباتشكیل مجلس موسسان به شرط آنكه درامور دیانت تعرضی نكند، اعلام داشت، این موضوع به خوبی حساسیت امام خمینی(ره) رادرمقابل شكل گیری دولت مطلقه ای ازنوع رضاخان نشان می دهد.

امام خمینی(ره)درخلال سالهای نهضت ملی نفت ضمن مكاتبه باآیت الله كاشانی،ازوی می خواهد كه برای جنبه دینی نهضت ،اهمیت بیشتری قایل شود وازاینكه به جای تقویت جنبه مذهبی برجنبه سیاسی تاكید دارد از وی انتقاد می كندواز وی می خواهد كه برای دین كاركند نه اینكه سیاستمدارشود.امام باوجوداین انتقادات معتقد بودكه آقای كاشانی برای اسلام كارمی كردوهدفش پیاده كردن اسلام درایران بود.

هرچنددرنهایت آیت الله بروجرودی عدم مخالفت خودراباتشكیل مجلس موسسان به شرط آنكه درامور دیانت تعرضی نكند، اعلام داشت، این موضوع به خوبی حساسیت امام خمینی(ره) رادرمقابل شكل گیری دولت مطلقه ای ازنوع رضاخان نشان می دهد

امادرمجموع امام به پیروی ازآیت الله بروجردی درخصوص واقعه ملی شدن نفت سكوت كرد.امام هم چنین بعدها ازمصدق انتقاد می كندومی گوید:

« او(دكترمصدق)برای مملكت می خواست خدمت بكندلكن اشتباه هم داشت یكی ازاشتباهاتش این بودكه آن وقتی كه قدرت دستش آمد این(محمدرضاشاه) راخفه اش نكرد كه تمام كندقضیه را.

اشتباه دیگراینكه مجلس را ایشان منحل كرد ویكی یكی وكلارا واداركردكه بروید استعفابدهید.وقتی استعفادادندیك طریق قانونی برای شاه پیدا شدوآنكه بعدازاینكه مجلس نیست،تعیین نخست وزیر با شاه است. شاه تعیین كردنخست وزیر را ،این اشتباهی بودكه ازدكترواقع شدودنبال او،این امررادوباره برگرداندند به ایران،به قول بعضی "محمدرضاشاه" رفت و"رضاشاه " آمد.»(5)

امام درسال 1332 به هنگام تدریس خارج فقه وقتی به بحث تقیه رسید رساله ای مستقل وكم حجم دراین باره تالیف كردكه درآن،ضمن اشاره به معنی اصلی تقیه،كه تاحدودی بامعنای رایج ومصطلح آن درمیان خواص وعوام مغایربود تاكید كردكه تقیه برای حفظ دین است نه محوآن و براین اساس خواستاراجتناب ازتقیه درمقابل اقدامات اسلام ستیزی نظریه پردازان مكتب مدرنیزاسیون شد.

امام خمینی

درآذرماه 1338،"لایحه تحدید مالكیت" به منظورفراهم آوردن مقدمات اصلاحات ارضی به مجلس برده شد. این امردرگرماگرم مبارزات انتخاباتی آمریكا به منظوركاهش فشارهای سیاسی آمریكابر ایران مبنی برلزوم اصلاحات سیاسی اقتصادی درایران بود. آیت الله بروجردی طی نامه ای این لایحه راخلاف اسلام وشریعت دانست. شاه درسال 39 طی نامه تندی خطاب به آیت الله بروجردی یادآورشدكه:«مادستورداده ایم قانون اصلاحات ارضی،مثل سایرممالك اسلامی اجراشود.»به دنبال این نامه آیت الله بروجردی به منظورارائه پاسخ مناسب به نامه شاه،ازچندنفرازبزرگان حوزه ازجمله امام خمینی(ره) دعوت كردتادرجلسه مشورتی شركت كنند كه امام دراین جلسه ضمن اعتراض به جمله  "مادستورداده ایم" پیشنهاد كردكه شمانیزقاطعانه بنویسید:«این خلاف قانون اساسی است شاه چه حقی دارد بگوید مادستورداده ایم.كشورمشروطه است ومجلس دارد.»(6) حدود یك سال بعدآیت الله بروجردی درگذشت وفصل جدیدی درمبارزات امام خمینی(ره) آغازشد.

یك جمع بندی ازمواضع امام دراین مقطع(1320-1340) نشان می دهد كه امام ازهمان ابتدا با پیش فرض اینكه رژیم پهلوی دوم فاقد مشروعیت قانونی واسلامی می باشد وتداوم رژیم مستبد رضاخانی است همواره نسبت به آن به دیده تردید می نگریست وازتثبیت مجدد دیكتاتوری كه می توانست زمینه فعالیت نظریه پردازان مكتب مدرنیزاسیون رادركشورفراهم آوردو باردیگرفرهنگ وارزشهای اسلامی واستقلال كشور راموردهجوم قراردهد،بیمناك بود.به همین دلیل ضمن تلاش برای آگاهی روحانیون،روشنفكران دینی ومردم واستفاده ازفرصتها برای جلوگیری ازپای گرفتن مجدد"استبداد شبه مدرن" بشدت درمقابل اقدامات شاه،كه به این منظورانجام می شد،موضعگیری می كردكه نمونه آن رامی توان درموضعگیری های اودرقبال اقدامات شاه برای تشكیل مجلس موسسان وتغییرقانون اساسی، برخوردشاه بامخالفین،تلاشهای شاه برای پیاده كردن اصلاحات دیكته شده ازسوی آمریكا،و حمایت های شاه ازصهیونیست هاوبهاییان دركشوردانست،همچنین حمایت غیرمستقیم ازمخالفین شاه ونهضت ملی نفت رانیزدراین جهت می توان ارزیابی كرد.

امام احساس می كردباافزایش قدرت سیاسی شاه وسركوب آزادیهای سیاسی،زمینه اصلی برای جولان تفكرشبه مدرنیستی دركشورفراهم خواهدآمدوبنابراین به شدت درمقابل سقوط اولین سنگرایستادگی می كرد.این تلاش درسالهای بعدازفوت آیت الله بروجردی به شكل منسجم تری خودرا نشان داد.

منابع:

1- روح اله موسوی خمینی،كشف الاسرار،تهران:پیام اسلام،بی تا،صص287-276.

2- امام خمینی،صحیفه نور،ج1،تهران:سازمان مدارك فرهنگی انقلاب اسلامی،صص26-24

3- همان

4- حمید روحانی،بررسی وتحلیلی ازنهضت امام خمینی،ج1،تهران:بی نا،1356،ص102

5- امام خمینی،صحیفه نور،ج3،همان،ص 36.

6- یحیی فوزی تویسركانی،مذهب ومدرنیزاسیون درایران ، تهران: مركزاسناد انقلاب اسلامی،1380.

علی جان مرادی جو

بخش تاریخ ایران و جهان تبیان