تبیان، دستیار زندگی
رنامه بازیهای گروه 23 خردادماه 1 ) پرتغال -  یونان ساعت 20:30 در ورزشگاه دراگو شهر پورتو 2 ) اسپانیا -  روسیه ساعت 23:15 در ورزشگاه آلگاروه شهر فارو 27 خردادماه 3 ) یونان - اسپانیا ساعت 20:15 در ورزشگاه بسا شهر پورت...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

Aبرنامه بازیهای گروه

23 خردادماه

1 ) پرتغال -  یونان ساعت 20:30 در ورزشگاه دراگو شهر پورتو

2 ) اسپانیا -  روسیه ساعت 23:15 در ورزشگاه آلگاروه شهر فارو

27 خردادماه

3 ) یونان - اسپانیا ساعت 20:15 در ورزشگاه بسا شهر پورتو

4 ) روسیه – پرتغال ساعت 23:15 در ورزشگاه لوز شهر لیسبون

31 خردادماه

5 ) اسپانیا – پرتغال ساعت 23:15 در ورزشگاه خوزه آلوالاده شهر لیسبون

6 ) روسیه – یونان ساعت 23:15 در ورزشگاه آلگاروه شهر فارو

Bبرنامه بازیهای گروه

24 خردادماه

7 ) سوییس – کرواسی ساعت 20:30 در ورزشگاه ماگاهس پسوآ شهر لیرا

8 ) فرانسه – انگلیس ساعت 23:15 در ورزشگاه لوز شهر لیسبون

28 خردادماه

9 ) انگلیس – سوییس ساعت 20:30 در ورزشگاه سویداده کوئیمبرا شهر کوئیمبرا

10 ) کرواسی – فرانسه ساعت 23:15 در ورزشگاه ماگاهس پسوآ شهر لیرا

اول تیرماه

11 ) کرواسی – انگلیس ساعت 23:15 در ورزشگاه لوزشهر لیسبون

12 ) سوییس – فرانسه ساعت 23:15 سویداده کوئیمبرا شهر کوئیمبرا

Cبرنامه بازیهای گروه

25 خردادماه

13 ) ایتالیا – دانمارک ساعت 20:30 در ورزشگاه آفونسودی هنریک شهر گوئیماراس

14 ) سوئد – بلغارستان ساعت 23:15 در ورزشگاه خوزه آلوالاده شهر لیسبون

29 خردادماه

15 ) بلغارستان – دانمارک ساعت 20:30 در ورزشگاه براگا شهر براگا

16 ) ایتالیا – سوئد ساعت 23:15 در ورزشگاه دراگو شهر پورتو

2 تیرماه

17 ) ایتالیا- بلغارستان ساعت 23:15 در ورزشگاه آفونسودی هنریک شهر گوئیماراس

18 ) دانمارک – سوئد ساعت 23:15 در ورزشگاه بسا شهر پورتو

Dبرنامه بازیهای گروه

26 خردادماه

19 ) آلمان – هلند ساعت 23:15 در ورزشگاه دراگو شهر پورتو

20 ) چک – لتونی ساعت 20:30 در ورزشگاه آویه رو شهر آویه رو

30 خردادماه

21 ) لتونی – آلمان ساعت 20:30 در ورزشگاه بسا شهر پورتو

22 ) هلند – چک ساعت 23:15 در ورزشگاه آویه رو شهر آویه رو

3 تیرماه

23 ) هلند – لتونی ساعت 23:15 در ورزشگاه براگا شهر براگا

24 ) آلمان – چک ساعت 23:15 در ورزشگاه خوزه آلوالاده شهر لیسبون

برنامه بازیهای 4/1 نهایی

 4 تیرماه

25 ) پرتغال - انگلستان ورزشگاه لوز شهر لیسبون ساعت 23:15

5 تیرماه

26 ) فرانسه - یونان ورزشگاهخوزه آلوالاده شهر لیسبون ساعت 23:15

6 تیرماه

27 ) هلند - سوئد ورزشگاه آلگاروه شهر فارو ساعت 23:15

7 تیرماه

28 ) چک- دانمارک ورزشگاه دراگو شهر پورتو ساعت 23:15

برنامه بازیهای نیمه نهایی

10 تیرماه

29 ) تیم برنده بازی شماره 25 – تیم برنده بازی شماره 27 ساعت 23:15 در ورزشگاه خوزه آلوالاده شهر لیسبون

11 تیرماه

30 ) تیم برنده بازی شماره 26 – تیم برنده بازی شماره 28 ساعت 23:15 در ورزشگاه دراگو شهر پورتو

برنامه بازی فینال

 14 تیرماه

31 ) تیم برنده بازی شماره 29 – تیم برنده بازی شماره 30 ساعت 23:15 در ورزشگاه لوز شهر لیسبون

نکته : زمان بازیها به وقت تهران می باشد.