تبیان، دستیار زندگی
در این مقاله مجموعه ای از سوالات تستی ارائه می گردد...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سۆالات تستی (1)

1-   سۆال های مناسبی را برای پاسخ های زیر برگزینید :
... ؟ هذه نجمةٌ

الف) من هذه ؟     ب) ما هذه ؟     ج) هل هذه ؟      د) أین هذه ؟

... ؟ الکتاب فی المحفظة

 الف) أین الکتاب ؟   ب) هل الکتاب ؟  ج) ما الکتاب ؟   د) من الکتاب ؟

... ؟ تلک صخرة

الف) أین صخره ؟  ب) هل صخرة ؟   ج ) من تلک ؟      د) ما تلک ؟

... ؟ نعم، هذا بیت .

الف) من هذا بیت ؟  ب) ماذا بیت ؟  ج ) هل هذا بیت ؟  د) ما هذا بیت ؟

... ؟ ذلک صدیقی علی .

الف ) من ذلک ؟      ب) ما ذلک ؟    ج) هل ذلک ؟       د ) ماذا ذلک ؟

... ؟ لا، هی أُمّی .

الف) هل هی أُمّی ؟    ب) هل هی صدیقتک ؟

ج) هل هی اُمُّک ؟          د) هل هی صدیقتی ؟

... ؟ وضعتُ الکتاب أمام المِرآة .

الف) هل وضعت الکتاب ؟    ب) من وضعت الکتاب أمام المرآة ؟

ج) أین وضعت الکتاب ؟      د) هل وضعت الکتاب أمام المرآة ؟

... ؟ هو طالب .

الف) ما هو ؟     ب) من هو ؟      ج) أین هو ؟       د) هل هو ؟

2-   پاسخ های مناسبی برای سۆالات زیر برگزینید :

هل الغراب علی الشجرة ؟

الف) نعم، الغراب علی الشجرة    ب) لا، الغراب علی الشجرة

ج) هذا غرابٌ                             د) لا، هذه عصفورة

ما تحت الأرض ؟

الف) نعم، هو تحت الأرض       ب) هذه هی الأرض

ج) الوردة أمامها                 د) الکنز تحت الأَرض

أین تجلس الفراشة ؟

الف) لا، هی لیست الفراشة          ب) الفراشة تجلس علی الوردة

ج) نعم، تجلس الفراشة علی الوردة     د) هی فراشتة تجلس

من هذا الرجل ؟

الف) هذا معلّم علّی      ب) نعم، هذا رجلٌ

ج) لا، لیس هذا رجلاً    د) هذا الرجل فی المدرسة

هل مریم تحبّ صدیقتها ؟

الف) مریم تحبّ صدیقتها فی المدرسة   ب) هذه مریم تحبّ صدیقتها

ج) نعم، مریم تحبّ صدیقتها               د) مریم لا تحبّ صدیقتها

أین تقع الأمّ أثواب طفلها ؟

الف) لا، تقع الأمّ أثواب طفلها فی الحقیبة

ب) تقع الأمّ أثواب طفلها فی الخزانة

ج) تلک الأم تقع أثواب طفلها

د) نعم، هذه الأم تقع أثواب طفلها فی المحفظة

3- هر جای خالی را با یکی از کلمات داده شده پر کنید :

-         ... جدار البیت . ( هذا ، هذه ، تلک )

-         ... وردة ... الحدیقة ( ذلک ، علی / تلک ، فی / هذا ، إلی )

-         ... سفینة ... البحر ( هذا ، علی / ذلک ، فی / تلک ، فی )

-         ... سیارة ... الشارع ( هذه ، فی / ذلک ، علی / تلک ، إلی )

-         الثّلج علی ... ( یجلس ، الجبل / تجلس ، السماء / تجلس ، البحر )

-         ... المۆمنة الصّلاة ... المسجد ( یصلّی ، علی / تصلّی ، فی / یصلّی ، فی )

-         ... فاکهة علی ... الشجرة ( ذلک ، فوق / هذا ، أعضان / تلک ، أعضان )

-         ... النافذة ... ( شبّاک ، نظیف / باب ، نظیفة / مفتاح ، نظیفة )

-         هذه ... بجانب الشارع ( قریة ، بیت ، مسجد )

-         هذه ... علی ... ( لوح ، البیت / صورة ، الجدار / ثوب ، الجدار )

-         ... المطر ... السّحاب ( تنزل ، علی / ترجع ، إلی / ینزل ، من )

-         الجدّ ... النجاج و ... مفتاح ... ( مفاتیح ، سراج ، البذل / مفتاح ، التعاون ، السّعادة / تعاون ، السّراج ، العمل )

-         ... النّحلتان ... علی الوردة ( هاتان ، جالستان / تلک ، جالسة / ذلک ، جالس )

-         حملت ... محفظتها و ... إلی الصّف ( الطالب ، خرجت / الطالبة ، ذهبت / التلمیذ ، ذهب )

4- در جای خالی گزینه درست را قرار دهید :

رسولٌ مِنَ اللّهِ یتلوا ... مطهَّرة ( صٌحٌفاً / کتاباً / جریدة ) ( بینّه - 2  )

پیامبری از سوی خدا ( بیاید ) که کتب پاک را ( بر آن ها ) بخواند.

ذلک الّذی یُبَشِّرُ اللّهُ عباده الذین آمنوا و عملوا ... ( الصّالح / الصّالحات / الأعمال ) ( شوری – 23 )

این همان چیزی است که خداوند بندگانش را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند به آن نوید می دهد.

فَاَخَذناه و ... فَنَبَذناهم فی الیَمِّ ( جنده / أخاه / جنوده ) ( قصص – 40 )

ما او و لشگربانش را گرفتیم و به دریا افکندیم .

و تری ... تَحسَبُها جامدة و هی تمرّ مرّ ... (الجبال ، السّحاب / الجبل ، البحر / السّحاب ، الجبل ) ( نمل – 88 )

کوه ها را می بینی و آن ها را ساکن و بی حرکت می پنداری در حالیکه مانند ابرها در حرکتند .

وجدتُما و قومها یَسجُدون لِ ... من دون اللّه ( القمر ، النجم ، الشمس ) ( نمل – 24 )

او و قومش را دیدم که برای خورشید سجده می کنند نه برای خدا.

و هُو الّذی یُرسِلُ ... بَشراً بَین یَدَی رَحمَةِ ( الرّیح ، الرّیاح ، الشمس ) ( اعراف – 57 )

او همان کسی است که بادها را به عنوان بشارت در پیشاپیش رحمتش می فرستد.

و نَزَعنا ما فی ... من غلٍّ تَجری مِن تحتهم ... ( صدورهم ، الأنهار / الأنهار ، صدرهم / نهر ، صدورهم ) ( أعراف – 43 )

و آن چه در دل ها از کینه و حسد دارند پر می کنیم و از زیر قصرهای آن ها نهرها جاری است .

و نادی ... النّار أصحاب الجنّة أَن أفیضوا علینا مِن ... ( النار ، أصحاب / أصحاب ، الماء / الماء ، أصحاب ) ( أعراف – 50 )

و دوزخیان بهشتیان را صدا می زنند که مقداری از آب به ما ببخشید.


مرکز یادگیری سایت تبیان

تهیه: فاطمه شیرزاده - تنظیم: یگانه داودی