تبیان، دستیار زندگی
و چون قلم در سرزمین کاغذ روان گردید آنچه از او می‌طراود، پرورده اندیشه ای است که به فرمان او ره می‌پوید و چون اندیشه به جایی ره نبرد، قلم نیز می‌ایستد، راهی ندارد که بدآنجا شود ، هرزه می‌گردد، یا بیهوده می‌چرخد ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

هنری همیشه بهار

جستاری در هنر راستین

خداوند

و چون قلم در سرزمین کاغذ روان گردید آنچه از او می‌طراود،  پرورده اندیشه ای است که  به فرمان او ره می‌پوید و چون اندیشه به جایی ره نبرد، قلم نیز می‌ایستد، راهی ندارد که بدآنجا شود ، هرزه می‌گردد، یا بیهوده می‌چرخد و ناگزیر از نفس می‌افتد، تشنه می‌شود  و در دامها گرفتار می‌آید و عشق نبود عاقبت ننگی بود و او به سوی پوچستان سیر می‌کند، اما چون اندیشه در آفاق و انفس و در انظار و آراء سیر نمود و در باغستانهای کتاب و کوی برزنهای آن پیمایش کافی فرمود ، لاجرم آنچه از قلم‌ صاحب آن اندیشه برون ‌طراود، حاصل تمام آن سیرهاست که در ذکر او آمده و در زبان قلم جاری ‌گشته و بدینسان سخن می‌گوید و چه بسا به سویی ره نماید که حقیقت نیست، خیال است و توهم. کژی است و ناخشنودی و یا آشکار تر بگویم  اندیشه  نیست که بر نوک قلم جاری است،  چرا که اندیشه  سیری است از صغری و کبری به سوی حاصل و در این قلمها آنچه یافت می نشود سیر الی الحق است که حقاً نایاب است .

اما قلم راستین آن است که چون بر دیار کاغذ روان گردد، تشنگان معرفت را سیراب نماید، جلوه‌های خدا را بیان گرداند، تبشیر باشد و تحذیر، انذار باشد و ایقاظ، سیر منازل عرفان باشد و ره یافتن به سوی کمال ، راه به سوی دوست نمایاند

اما قلم راستین آن است که چون بر دیار کاغذ روان گردد، تشنگان معرفت را سیراب نماید، جلوه‌های خدا را بیان گرداند، تبشیر باشد و تحذیر، انذار باشد و ایقاظ، سیر منازل عرفان باشد و ره یافتن به سوی کمال ، راه به سوی دوست نمایاند  و به راستی، اندیشه باشد ، همان اندیشه ای که چینش لطف باشد و انتاج عنایت ، حق در نخستش باشد و حقیقت در انجامش و آن اندیشه ،  همان سیر الی‌المطلوب است و چون قلم بدینجا رسید، در سخن حکیم نظر می‌افکنیم، شاید که ما را چراغ هدایت گردد. "افلایتدبرون القرآن" ، صانع  اندیشه  ثاقب و باعث رای صائب ما را به سوی "تدبر" در قرآن  فرا می‌خواند و می فرماید "آیا قرآن را نمی‌کاوید؟" و چون در لطائف و نهفته های این کتاب بزرگ بیندیشی همه چیز خواهی یافت "لارطب و لا یابس الا فی کتاب مبین" به قول صادق آل محمد که هزاران درود و تحیت بر او باد "القرآن لکل عصر جدید" یعنی قرآن برای هر زمانی تازه است، پس هنر راستین را باید در قرآن بیابیم  و راستین ترین هنرها در لابلای نشانه های آن کتاب آسمانی هویدا  و آشکار است  و  هنر برآمده از اندیشه قرآنی ، یعنی هنری که طراوت یافته اندیشه های بپاخاسته از سیرهای عرفانی این کتاب  گرانسنگ است ، آن هنر متعالی است و هنری که بدینسان الهی است ، چون سیر الی‌الله دارد  راستین خواهد بود و چون چنین نبود ناگزیر شیطانی است.


 نویسنده :سید محمد رضاآقامیری       

 منبع :  hozehonari.com