تبیان، دستیار زندگی
در برخی امور قضایی جلب نظر پرشک قانونی به عنوان کارشناسی ضروری است که ناگزیر طرفین یا یکی از آنان نیازمند مراجعه به مراکز پزشکی قانونی هستند. مثلاً در ایراد صدمات بدنی عمدی ناشی از درگیری و یا ایراد صدمات بدنی غیرعمدی در اثر تصادفات، برای تعیین نوع و میزا
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نحوه پذیرش مراجعین در مراکز پزشکی قانونی کشور


در برخی امور قضایی جلب نظر پرشک قانونی به عنوان کارشناسی ضروری است که ناگزیر طرفین یا یکی از آنان نیازمند مراجعه به مراکز پزشکی قانونی هستند. مثلاً در ایراد صدمات بدنی عمدی ناشی از درگیری و یا ایراد صدمات بدنی غیرعمدی در اثر تصادفات، برای تعیین نوع و میزان صدمات و همچنین تعیین ارش آن مصدوم یا مجروح باید به آن مرکز مراجعه نماید که آگاهی از نحوه پذیرش افراد می تواند در کیفیت مراجعه آنان مفید باشد. این موارد با لحاظ بروشورهای منتشره روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهیه گردیده است.

پزشکی قانونی

مراحل پذیرش مراجعین به مراکز پزشکی قانونی در مرتبه اول

1) ارائه نامه مرجع قضایی و انتظامی و ..

... ثبت مشخضات فردی در فرم پذیرش

2) پرداخت وجه و اخذ فیش و ارائه به حسابداری

3) انجام عکس برداری از چهره و تکمیل پرونده

4) معاینه توسط پزشک

5) تایپ نامه و شماره گذاری و ثبت آن

6) تحویل نامه به مراجعه کنده

زمان پاسخ دهی بسته به تعداد مراجعین و نوع پرونده بین 1 تا 3 ساعت می باشد.

مراحل پذیرش مراجیعن برای معاینه مجدد

1) ارائه کاتر معاینه مجدد و کارت ملی

2) پرداخت وجه و اخذ فیش و ارائه به حسابداری

3)اخذ پرونده از بایگانی توسط پرسنل و ثبت اداری

4) معاینه توسط پزشک

5) تایپ نامه و شماره گذاری و ثبت آن

6) تحویل نامه

زمان پاسخ دهی بسته به تعداد مراجعین و نوع پرونده بین 1 تا 3 ساعت می باشد.

تذکر: در هر دو مرحله همراه داشتن کارت ملی الزامی است.

منبع: به نقل از بروشور منتشره روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران

تلفن گویای مرکز پزشکی قانونی استان تهران: 55573255

وب سایت : www.th.lmo.ir

در حالی که که به اعتقاد ما، برداخت وجوه اولیه معاینه، متضمن هزینه تعیین ارش همان صدمات نیز می شود

حقوق پزشکی

نقد: با وصف این که در اکثر موارد پزشک محترم قانونی می تواند ارش صدمات را در همان جلسه اول معاینه تعیین نماید، اما ظاهراً به جهت آثار مالی مترتب بر معاینه مجدد، بعضاً این امر صورت نپذیرفته و مقام قضایی بناگزیر باید مجروح یا مصدوم را برای تعیین ارش، هرچند برای یک مورد، مثلاٌ یک حارصه در پا، به آن مرکز معرفی نماید که مستلزم پرداخت وجوهی برای تعیین ارش از سوی مصدوم است. در حالی که که به اعتقاد ما، برداخت وجوه اولیه معاینه، متضمن هزینه تعیین ارش همان صدمات نیز می شود. زیرا بجز مواردی که تعیین ارش صدمات نیازمند انقضاء طول درمان و فاصله زمانی لازم برای تعیین بهبودی یا عدم بهبودی آن می باشند، که الزاماً مستلزم معاینه مجدد است، مانند شکستگی استخوان کف پا، پزشک مکلف است ضمن تعیین نوع و میزان صدمات مثلاً اگر نوع آن را حارصه تشخیص داده و مرتبط به عضوی است که دیه مقدر ندارد، باید ارش آن را در همان معاینه اول، در نظریه خویش تعیین و اعلام نماید. این امر دو فاقد مثبت دارد:

اول آن که مراجعه کننده مجبور به پرداخت هزینه اضافی نمی شود.

دوم آن که معرفی مجدد مصدوم برای تعیین ارش که بعضاً ممکن است به جهت مشغله زیاد همکاران محترم قضایی مورد فراموشی قرار گیرد، از بروز آن جلوگیری می شود.

بخش حقوق تبیان

منبع : قاضی دادگستر