تبیان، دستیار زندگی
معبودا! مولاى ما اباصالح المهدى، زلال حیات بخش وجود است، روح زندگى ومایه ى بقاى عالم است، دست بدخواهان را از دامن پر عظمتش کوتاه دار، جوشن حفظ خود را بر او بپوشان وگرداگرد وجودش فرشتگانى را به نگهبانى گمار ودست مهربان یارى گرت را به حمایت او فرست. بر او س
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

به تمناى سلامت یار

امام زمان

اى مهربان ترین! اى آفریننده ى خوبى ها و نکویى ها! اى چشمه سار رحمت ازلى! سال هاست که در انتظار آمدن بهار سوخته ایم، سال هاست که عطش سوزان زلال رحمت را بر لب هاى خشکیده ى روحمان تحمل کرده ایم. به بشارت آمدنش زنده ایم وبه امید آمدنش مانده ایم ودعاى هر صبح وشاممان سلامت یار است. همه ى سختى عالم را به شیرینى به جان مى خریم، اما ذره اى اندوه را در دل او تاب نداریم.

اى خداى مهربان! ولى وحجت وزبان گویاى حکمتت را از هر بلا واندوه در امان دار.(1) مولاى مان را به لطفت از شر همه ى مخلوقات در پناه مهرت گیر؛(2) زیرا آن که درپناه مهر تو باشد، از هر بلایى مصون است.(3)

معبودا! مولاى ما اباصالح المهدى، زلال حیات بخش وجود است، روح زندگى ومایه ى بقاى عالم است، دست بدخواهان را از دامن پر عظمتش کوتاه دار، جوشن حفظ خود را بر او بپوشان وگرداگرد وجودش فرشتگانى را به نگهبانى گمار ودست مهربان یارى گرت را به حمایت او فرست. بر او سلام ورحمت فرست گاه قیام وقعودش،گاه نماز وقنوتش، گاه رکوع وسجودش وگاه ظهور بهارى اش

رحیما! آنان که خزان را براى بهار سبز موعودمان مى پسندند، لحظه اى از قهرت رها مساز؛ که بسیارى مى خواهند نور خدا را خاموش ببینند وخدا نور خود را با ظهور مهدى آل محمد تمام مى کند.(4)

معبودا! مولاى ما اباصالح المهدى، زلال حیات بخش وجود است، روح زندگى ومایه ى بقاى عالم است، دست بدخواهان را از دامن پر عظمتش کوتاه دار، جوشن حفظ خود را بر او بپوشان(5) وگرداگرد وجودش فرشتگانى را به نگهبانى گمار(6) ودست مهربان یارى گرت را به حمایت او فرست. بر او سلام ورحمت فرست گاه قیام وقعودش،(7) گاه نماز وقنوتش،(8) گاه رکوع وسجودش(9) وگاه ظهور بهارى اش.

پی نوشت:

1-  مفاتیح الجنان، ص 892: (اللهم دفع عن ولیک وخلیفتک وحجتک على خلقک ولسانک المعبر عنک الناطق بحکمتک)

2-  همان، ص 893: (واعذه من شر جمیع ما خلقت)

3-   همان، ص 893: (یحفظک الذى لا یضیع من حفظته به)

4-   صف (61) آیه ى 8: (یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره)

5-  مفاتیح الجنان، ص 893: (وألبسه درعک الحصینة)

6-   همان، ص 893: (وحفه بالملائکة حقا)

7-  همان، ص 864: (السلام علیک حین تقوم، السلام علیک حین تقعد)

8-  همان، ص 864: (السلام علیک حین تصلى وتقنت)

9-  همان، ص 864: (السلام علیک حین ترکع وتسجد)

بخش مهدویت تبیان


منبع: کتاب روح بهار

نویسنده: منیره زارعان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.