تبیان، دستیار زندگی
تمام حشرات زندگیشان را از تخم بسیار کوچکی آغاز می کنند. تخم ها برای باز شدن احتیاج به گرما دارند. و ممکن است در کندو های گرم یا جاهایی که آفتاب گیر باشد گذاشته شوند...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

زندگی حشرات

زندگی حشرات

تمام حشرات زندگیشان را از تخم بسیار کوچکی آغاز می کنند. تخم ها برای باز شدن احتیاج به گرما دارند. و ممکن است در کندو های گرم یا جاهایی که آفتاب گیر باشد گذاشته شوند.

به خاطر گرمایی که مواد پوسیده جامد ایجاد می کنند. تخم ها روی گوشت فاسد یا کود های گیاهی گذاشته می شوند.

حشرات دوران زندگی بسیار جالبی دارند. در بعضی موارد موجودی که از تخم بیرون می آید. اصلا شبیه حشره ی بالغ نیست. تخم ابتدا تبدیل به یک لارو (نوزاد کرمی شکل) می شود.

زندگی حشرات

لارو تا آن جا که می تواند تغذیه می کند و خود را در داخل پیله ای که بدور خود می تند، می پیچد تا تبدیل به یک نوزاد شود. حتی ممکن است زمستان را در این حالت گذرانده و شکل خود را به تدریج کاملا عوض کند. و وقتی هوا گرم تر شد حشره بالغ بیرون خزیده و پس از خشک کردن بال هایش پرواز کند تمامی این تغییرات را دگردیسی می گویند.

بیش تر حشرات مانند مگس خانگی، پروانه و بید دگردیسی کامل انجام می دهند.

اما عده ی دیگری از حشرات وجود دارند که قبل از تبدیل شدن به حشره ی بالغ پیله تشکیل نمی دهند.

برخی نیز درست شبیه یک حشره ی بالغ از تخم بیرون می آیند. با این تفاوت که بال ندارند. در این حالت آن ها را نوچه می گویند.

زندگی حشرات

که دارای پوشش یا اسکلت خارجی سختی هستند. نوچه ها به مقدار زیادی تغذیه کرده و به سرعت رشد می کنند.

وقتی نوچه آن قدر رشد کرد که حجم بدنش نسبت به پوسته ی بیرونی یا اسکلت خارجی زیاد تر شد.

اسکلت خارجی شکافته شده و حشره ای با پوسته ی بیرونی نرم از آن خارج می گردد.

قبل از این که پوسته ی جدید سخت شود، حشره به اندازه ی کافی باد می کند.

زمانی که پوسته ی بیرونی دوباره خشک و سخت گردید نوچه برای رشد بیش تر از این پوسته نیز بیرون می آید. به مجموعه ی این تغییرات پوست اندازی یا تولک گفته می شود.

زندگی حشرات

با هر پوست اندازه ی حشره ی نوزاد به حشره ی بالغ شبیه تر می گردد. بال ها کم کم ظاهر شده و با هر تولک بزرگ تر می شوند.

وقتی بال ها به اندازه ی کافی رشد کرده و بزرگ شدند، حشره ی برای آخرین بار پوسته ی بیرونی خود را شکافته و به وصورت حشره ی کامل بالغ از آن خارج می گردد.

پشه های آبی و سنجاقک ها به این طریق رشد می کنند. این نوع رشد را دگردیسی متناوب یا نوبتی می گویند.


مرکز یادگیری سایت تبیان

تنظیم: یگانه داودی