تبیان، دستیار زندگی
ای قدیمی شهر خرمشهر بیان و محمره نام داشته است که دلائل نام گذاری این شهر به این دو اسم وتغییر نام آن به خرمشهر به این شرح است:   نام بیان که نام بسیار قدیمی این شهر می باشد ازرودخانه ای به همین نام كه به آن نهر بیان می ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

وجه تسمیه خرمشهر

نامهای قدیمی شهر خرمشهر بیانو محمره نام داشته است که دلائل نام گذاری این شهر به این دو اسم وتغییر نام آن به خرمشهر به این شرح است:

نامبیان که نام بسیار قدیمی این شهر می باشد ازرودخانه ای به همین نام كه به آن نهر بیان می گفتند گرفته شده وبعد ها نام این شهررا بهمحمره تغییر دادند.

محمره به معنی سرخ و علت نام گذاری این شهر به محمره، وجود آب رودخانه كارون  است كه به همراه خود رسوبات رُسی  آورده لذا به نظر می رسد كه آب آن سرخ است.  نام محمره را تغییر یافته ماء حمره یعنی آب سرخ نیز می دانند. از سال 1316نام این شهر از محمره به خرمشهر تغییر یافت.

خرمشهر از دو جزء خرم +  شهر تشكیل می گردد كه حاكی از آبادی شهر و سر سبزی آن است. علت نام گذاری این شهر به خرمشهر ( ضمن زیبایی آن ) به خاطر نخلستان های اطراف آن است كه چهره شهر را سبز نگه داشته و باعث گردید که در آن سال  نام شهر از محمره به خرمشهر تغییر یابد.