تبیان، دستیار زندگی
تعبیر حوضهاى خشك ، علمایى هستند كه به علم خود عمل نمى كنند و بوستان ، مردمانى باشند كه از علماء آنچه مى شنوند عمل مى كنند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

هفت خواب، هفت تعبیر

امام علی

شخصى نصرانى در كشور روم ، هفت چیز در خواب دید و حضرت امام على علیه السلام تفصیل خواب و تعبیر آن را بیان فرمود و او تصدیق كرد.

حضرت فرمود:

خواب اول : آن بود كه ، در خواب دیدى قصرى از آسمان ، آویزان است كه در آن كرسى ها از طلا نهاده شده و كنیزان و غلامان و فرشهاى دیبا در میانش مى باشد و اطراف آن قصر را بوزینه ها و خوكها گرفته اند؛

تعبیرش این است : آن ، قصر سلطان ظالم است كه در آخر الزمان ، چون مردم زكوة نمى دهند، اموال مردم را مى گیرد و در اطراف سلطان ، ستمكارانى هستند كه او را در ظلم یارى مى كنند.

خواب دوم : آن بود كه ، دیدى كرباسى از آسمان ، آویزان است و مردمان آن را پاره مى كردند تا این كه مقدار كمى باقى ماند؛

تعبیرش این است : آن كرباس مذهب هاى مختلفه است كه در آخر الزمان مردمان به آنها معتقد مى شوند و از مذهب باقى نمى ماند مگر به منزله نخى .

خواب سوم : دیدى مرغانى از آسمان فرود آمدند و سرهاى خود را در زمین نهادند و برگشتند بدون آن كه سر داشته باشند؛

تعبیرش این است : كه آن مرغان ، اسلام است كه باقى نمى ماند از اسلام مگر رسم و شریعت ، و حقیقتش به سوى آسمان رجوع مى كند.

تعبیر حوضهاى خشك ، علمایى هستند كه به علم خود عمل نمى كنند و بوستان ، مردمانى باشند كه از علماء آنچه مى شنوند عمل مى كنند

خواب چهارم : چهار پایانى كه مخرج بول و غائط نداشتند؛

تعبیر، آن بود كه توانگران اموال را جمع مى كنند و حقوق الهى و زكوة را نمى دهند.

خواب پنجم : آن كه بیمارى را دیدى كه سالمان را عیادت كند؛

تعبیر، آن است كه مریضان ، فقراء بودند كه در نزد اغنیاء حاضر شوند و چیزى از اغنیاء خواهند و آنان چیزى به ایشان نمى دهند.

خواب ششم : حوض خشكى را دیدى كه نزد آن سبزه زار و بوستانى بود؛

تعبیر حوضهاى خشك ، علمایى هستند كه به علم خود عمل نمى كنند و بوستان ، مردمانى باشند كه از علماء آنچه مى شنوند عمل مى كنند.

خواب هفتم : جامهاى سبز را دیدى كه در آنها هر چیزى كه در دنیا هست در آن دیده مى شود؛

تعبیر این است : آن جامهاى سبز دنیاست كه اهل دنیا آن را مى گیرند و سخن از براى دنیا مى گویند نه آخرت ، و حال آن كه از براى آخرت خلق شده اند.

همین كه نصرانى این خواب و تعبیرش را از معدن علم ، حضرت على علیه السلام شنید شهادتین را بر زبان جارى كرد و اسلام آورد.

بخش تاریخ و سیره معصومین تبیان


منبع: لب اللباب، الغناء و الاسلام، ص 372؛ نقل از داستانهایى از زندگانى حضرت على علیه السلام، ص 131.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.