تبیان، دستیار زندگی
; اى  از  روى  ماه تو مه   برلب   افق  لبه  اى  از  کلاه  تو لرزنده    چون   کواکب  گاه  سپیده  دم شمع  شبى  سیاهم ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

انتظار فرج

اى  آفتاب  هاله  اى  از  روى  ماه تو

مه   برلب   افق  لبه  اى  از  کلاه  تو

لرزنده    چون   کواکب  گاه  سپیده  دم

شمع  شبى  سیاهم و چشمم به راه تو

کى میرسى به پرچم خونین چون شفق

خورشید  و مه سرى به سنان سپاه تو

اى  دل فریب جادوى مهتاب شب مخور

زلفش   کشیده  نقشه  ى  روز سیاه تو

شاها  به  خاکپاى تو گل ها شکفته اند

ما  هم یکى شکسته و مسکین گیاه تو

من  روى دل به کعبه ى کوى تو داشتم

کامد  نداى  غیب  که  این  است راه تو

یک   نوک   پا   به  چادر  چوپانیم  بیا

کز    دستچین  لاله  کنم  تکیه  گاه  تو

آئینه   سازمت  همه  ى چشمه سارها

وز    چشم   آهوان   بنوازم   نگاه  تو

بعد  از نواى خواجه ى شیراز شهریار

دل   بسته ام به ناله ى سیم سه گاه تو

شهریار

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.