تبیان، دستیار زندگی
نكه روى موضوع نامه كلیك نمودید؛ محتویات نامه در پنجره اى به شكل زیر باز خواهد گردید كه شما مىتوانید متن نامه تان را مطالعه نمایید. این پنجره نیز خود داراى مشخصات زیر مىباشد: الف) در پنجره اصلى در قسمت پایین متن كامل نامه و هم...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خواندن نامه رسیده و پاسخ به آن

بعد از آنكه روى موضوع نامه كلیك نمودید؛ محتویات نامه در پنجره اى به شكل زیر باز خواهد گردید كه شما مىتوانید متن نامه تان را مطالعه نمایید.


این پنجره نیز خود داراى مشخصات زیر مىباشد:

الف) در پنجره اصلى در قسمت پایین متن كامل نامه و همچنین اطلاعاتى از قبیل:


Date : یا تاریخ ارسال نامه

From : نام و آدرس فرستنده نامه

Subject : موضوع و نام نامه

To : آدرس مخاطبین اصلى نامه (كه مىتواند آدرس ما را نیز در بر گیرد.)

CC : آدرس افراد دیگرى كه علاوه بر مخاطبین اصلى نامه این نامه را دریافت مىنمایند. (كه مىتواند آدرس ما را نیز در بر گیرد.)

تذكر: توجه شود كه هنگام نوشتن نامه شخص اگر بخواهید نامه اى را به كسى یا كسانى بنویسد و آن شخص و یا اشخاص مخاطب اصلى و مد نظر نویسنده باشد نام آنها را در قسمتTo  یا گیرنده گان اصلى درج مىكند واگر تمایل داشته باشد گیرندگان اضافى كه در رابطه با این نامه هستند ولى مخاطب اصلى نامه نیستند   این نامه را نیز دریافت نماییند آدرس آنها را در قسمتCC  یا گیرندگان اضافى درج مىنمایید. و با درج آدرس شخص در قسمتBcc یا گیرنده پوشیده (پنهان) افراد اصلى و اضافى از ارسال نامه به آن شخص بى اطلاع خواهند بود.

Add address : یا افزودن آدرس، اگر بخواهیم آدرس فرستنده نامه را براى ذخیره در جعبه آدرسها یمان جهت دسترسى در آینده اضافه كنیم كافى است این پیوند را كلیك كنیم و در جعبه آدرسها ، آدرس مورد نظر را اضافه نماییم.

Block Address: یا بستن آدرس فرستنده، اگر بخواهیم آدرس افراد یا سازمانى كه به ما نامه مىنویسند و ما احیانا" نمىخواهیم از آنها نامه اى داشته باشیم را ببندیم ، مىتوانیم این دكمه را فشار دهیم كه پنجره اى به شكل زیر باز خواهد گردید:و اگر تمایل داشته باشیم مىتوانیم با فشردنYes آدرس طرف مقابل را ببندیم و از او دیگر نامه اى دریافت ننماییم. البته اگر بعدا" پشیمان شدیم و خواستیم آدرس او را باز كنیم مىتوانیم در همینجا یا درقسمت  Options  به قسمتUnblock Address رفته و آدرسهاى مورد نظر را مجددا" باز كنیم.

توجه شود كه اگر شما در سایت و یا گروه خبرى خاصى عضو (Subscribe  ) هستید و تمایل ندارید دیگر عضو آنجا بوده و نامه اى از آنها دریافت نمایید بهتر است به آن سایت رفته (و یامعمولا" در پایین نامه پیوندى به نام (Unsubscribe  ) كه وجود دارد) را پیدا نموده و طبق مراحل خواسته شده از عضویت آن گروه جهت دریافت هر گونه خبرى خارج شوید.

ب ) در قسمت بالاى نامه مورد مطالعه دكمه هاى زیر مشاهده خواهد شد:


Delete : با حذف نامه، اگر بخواهیم این نامه را از صندوقمان حذف نماییم كافى است روى این دكمه كلیك كنیم. (البته از box  خارج شده و موقتا" درTrash  نگهدارى مىشود و اگر از آنجا نیز حذف شود بطور كامل از بین خواهد رفت.)

Prev :كه مخفف كلمهprevious یا قبلى مىباشد و با فشردن آن مىتوانیم نامه قبلى را بدون مراجعه به صندوق باز كرده و بخوانیم.

Next : یا بعدى مىباشد و با فشردن آن مىتوانیم نامه بعدى را بدون مراجعه به صندوق باز كرده و بخوانیم.

Inbox: یا درون صندوق كه با فشردن آن مجددا" مىتوانیم به درون صندوق نامه هایمان برویم.

Move: یا انتقال كه مىتوانیم در صورت نیاز نامه مورد نظر را به پوشه مورد دلخواه خود در درونFolders انتقال داده و ذخیره نماییم. جهت این كار ازقسمتChoose folder  پوشه مورد نظر را انتخاب كرده و دكمهMove  را فشار مىدهیم واین نامه از صندوق حذف شده و در پوشه مورد نظر بایگانى مىشود و درصورت نیاز مىتوانیم به آن دسترسى داشته باشیم. كه درقسمت بالا توضیحات كافى داده شد. پ ) در قسمت بالاى و ابتدایى نامه مورد مطالعه دكمه هاى زیر مشاهده خواهد شد:


Reply: یا پاسخ، اگر بخواهیم به نامه اى پاسخ دهیم مىتوانیم روى این دكمه فشار دهیم و در پنجره باز شده پاسخ نامه را كه در پایین بعدا" ( در قسمت  طریقه پاسخ دادن نامه یا (Reply ) و همچنینCompose  ) بیان خواهد شد بنویسم و به طرف مقابل بفرستیم.

Reply All: یا پاسخ به كلیه دریافت كنندگان نامه، اگر بخواهیم علاوه بر فرستنده نامه افراد دیگرى كه این نامه را تحت عنوان (CC or Bcc  ) یا دریافت كنندگان اضافى دریافت نموده اند نیز پاسخ ما را داشته باشند به جاى دكمهReply  از دكمه Reply All  استفاده میكنیم.

Forward : یا ارجاع، اگر نامه اى را بخواهیم به كس دیگرى ارجاع دهیم كه این نامه به او مربوط است كه بخواند و در صورت لزوم به آن جواب دهد ( مثلا" رئیس شركت نامه را كه مربوط به حسابدارى است دریافت مىنمایید و ترجیح مىدهد خود حسابدارى به آن رسیدگى كنند .) كافى است روى دكمهForward كلیك نمایید


و در پنجره اى كه باز مىشود آدرس طرفى كه باید نامه را مطالعه و بررسى نماید را بنویسد (To  ) و در صورت لزوم مىتوانید درون جعبه خالى نامه، خود نیز توضیحى بنویسد كه همراه كل نامه اصلى به طرف مقابل مىرود و همچنین در قسمتCC آدرس افراد دیگرى كه میتوانند در این نامه دخیل باشند را نیز اضافه نماید. همانطور كه درشكل مىبینید موضوع (Subject ) نامه خود داراىFWD یا ارجاع مىباشد و دریافت كننده نامه از آن متوجه خواهد شد كه این نامه داراى نامه اى است كه از سوى شخص دیگرى به او ارجاع شده است.

Download attachment: اگر همراه نامه فایلى ( عكس، متن، برنامه، ...) بصورت مطعلقات پیوست داده شده باشد شما مىتوانید با زدن این دكمه آنرا مشاهده و یا بر روى كامپیوتر خودتان ذخیره نمایید.