تبیان، دستیار زندگی
  برداشت 1- ورود به صحنه (رضازاده) برداشت 2- بلند کردن وزنه (رضازاده) برداشت 3- افزودن وزنه(رضازاده)....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

رکورد شکنی رضازاده(فیلم)

رضازاده در محرم تمرین نمی کند

برداشت 1- ورود به صحنه(رضازاده)
برداشت 2-بلند کردن وزنه(رضازاده)
برداشت 3-افزودن وزنه(رضازاده)
 برداشت 4-زدن وزنه دو ضرب (رضازاده)
 برداشت 5-اشک شوق با کوروشباقری (رضازاده)
 برداشت 6-زدن رکورد(رضازاده)
برداشت 7-فریاد پیروزی و شکر(رضازاده)
برداشت 8-اولین تماس با ایران (رضازاده)
برداشت 9-مراسم اهدای مدال و نواختن سرود ملی(رضازاده)