تبیان، دستیار زندگی
آلبوم تصاویر مركزاستان: خرمآباد شهرستانها :  9شهر· ازنا · الیگودرز · بروجرد · پلدختر · خرم آباد · د و رود · نورآباد - دلفان · الشتر-سلسله · كوهدشت تعداد بخش: 25 تعداددهستان: 81 جمعیت: 1584000نفر وسعت: 28560 كیلومتر مربع ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :


لرستان

. آلبوم تصاویر
مركزاستان:
خرم آباد

شهرستانها

: 9شهر·ازنا

·الیگودرز

·بروجرد

·پلدختر

·خرمآباد

·دورود

·نورآباد-دلفان

·الشتر-سلسله

·كوهدشت

تعداد بخش: 25

تعداددهستان: 81

جمعیت:1584000نفر

وسعت: 28560 كیلومتر مربع

آبو هوا: سرد و كوهستانی -بروجرد،ازنا، الیگودرز، دورود، سلسله و دلفان معتدل كوهستانی- كوهدشت، خرم آباد و چگنی. ناحیه گرم و مرطوب- پلدخترو قسمتی از بخشپاپی.

جنگلها: 750هزار هكتار - بیشتر جنگلها از نوع بلوط میباشد.

مراتع: 1250000هكتار

کشاورزی

لرستان به جهت قرار گرفتن در زاگرس میانی ودارا بودن شرایطاقلیمی، نزولات جوی مناسب،دارای مراتع وپوشش گیاهی وجنگلی مطلوبی است.همین دلیل باعث رواجزندگی در ادوار باستانی و استقرار تمدنهای درخشاندر این دیار شده است. بررسیها نشان میدهد كاسیهاكه در لرستان استقرار داشته اندپرورش دهندگان اسب بوده اند. همچنین وجود آب وهوای مناسب، رطوبتکافی و دشتهای حاصلخیز بسترمناسبی را جهت انجام فعالیتهای كشاورزی و دامداری در این استانبهوجود آورده است.به رغم مساحت كم، استان دارای آب وهوایسرد کوهستانی، معتدل کوهستانی وگرم و مرطوب است.

اطلاعات آماری محصولات

كشت غلات: 455806 هكتار

كشت حبوبات: 170628 هكتار

كشت سبزیجات و جالیز: 26680 هكتار

كشت علوفه: 23236 هكتار

سایر محصولات:6963 هكتار

اراضی دیم: 579950 هكتار

اراضی آبی: 200000 هكتار

سطح زیر كشت گندم: 296802 هكتار

سایر محصولات كشاورزی: یونجه واسپرس،گوجه فرنگی، محصولات جالیزی،جو، چغندر قند، حبوبات و سبزیجات

سطح زیر كشت باغات: 3/28777 هكتار شامل: انگور،سیب، زردآلو، انار،هلو، گلابی

دشتهای مهم كشاورزی استان: سیلاخور، كوهدشت، رومشكان، الشتر، ازنا(چاپلق)، خاوه، جایدر