تبیان، دستیار زندگی
     باد   صبح   و   بوى   نوروز  به    کام    دوستان   و   بخت   پیروز مبارک   بادت ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

باد بهاری وزید


برآمد     باد   صبح   و   بوى   نوروز

به    کام    دوستان   و   بخت   پیروز

مبارک   بادت  این  سال  و  همه  سال

همایون   بادت  این  روز  و  همه روز

چو    آتش   در   درخت   افکند   گلنار

دگر     منقل     منه    آتش    میفروز

چو نرگس چشم بخت از خواب برخاست

حسدگو    دشمنان    را   دیده   بردوز

بهارى     خرمست    اى    گل   کجایى

که   بینى   بلبلان   را   ناله   و  سوز

جهان   بى  ما  بسى  بودست  و  باشد

برادر       جز      نکونامى     میندوز

نکویى   کن  که  دولت  بینى  از  بخت

مبر       فرمان      بدگوىِ      بدآموز

منه     دل   بر   سراى   عمر   سعدى

که   بر   گنبد  نخواهد  ماند  این  گوز(1)

دریغا     عیش    اگر   مرگش   نبودى

دریغ     آهو    اگر    بگذاشتى    یوز

سعدی

1- گوز : کار عبث .