تبیان، دستیار زندگی
شمس و قمر منور از نور جمال فاطمه أرض و سماء معطر از بوی كمال فاطمه لوح و قلم نشانی از قدر و مثال فاطمه عرش برین مزّین ازمجد و جلال فاطمه
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

طلیعه نور خدا

حضرت فاطمه

شمس و قمر منور از نور جمال فاطمه                       أرض و سماء معطر از بوی كمال فاطمه

لوح و قلم نشانی از قدر و مثال فاطمه                      عرش برین مزّین ازمجد و جلال فاطمه

مشتری و زهره خجل شد ز خصال فاطمه

ماهیت و جود او حقیقت محمدی                             إنیت و حدود او عزت و جاه سرمدی

مشتعل از وجود وی شرع مبین احمدی                          كوكبه منیره ولایت مۆیدی     

   گشته فروزنده ز مشكوة جلال فاطمه

همسر شاه لافتی، أم أئمه هدی                            مبدأ كل و منتهی، نور جلال كبریاء

حجره نشین هل أتی، طلیعه نور خدا                       خیر كثیر مصطفی، سهل یسیر مرتضی

     آیه تسلیم و رضا، جزء كمال فاطمه

بحر عفاف مستتر، لجّه فیض مستمر                        لیله قدر مستتر، اسوه صبر فاصطبر

لنگر أرض مستقر، حافظ سرّ مستتر                         ركن سماء منفطر، كنز علوم منتشر

خشم ملیك مقتدر، رنج و ملال فاطمه

                 شفیعه روز جزا، منیره بدر دُجی                              كریمه شمس ضحی، دخت رسول دو سراء

قائمه عرش عُلی، سُطوره صبر و رضاء                      وسیله ملك بقاء، حلیمه أمر قضاء

نیست به چشمه بقاء، غیر زلال فاطمه

انسیه حوراستی، زكیّه عذراستی                          شكوفه طاهاستی، محبوبه مولاستی

صدیقه كبراستی، منصوره عظماستی                      در بحر علم مصطفی، هم گوهر یكتاستی

نور سماوات و زمین، نور جمال فاطمه

ریحانه خیرالبشر، دردانه بحر ظفر                            نخل نبوت راثمرمفهوم عدل منتظر

درج عفاف پرگهر، خاك درش كحل بصر                       اندر مدیحت مفتخر، بنما (رهائی) را نظر

تا حشر دارد چشم تر، اندر ملال فاطمه

بخش تاریخ و سیره معصومین تبیان


عبدالحمید رهائی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.