تبیان، دستیار زندگی
انتخابات در كلام ریاست جمهوری . تاكید برحضورمردم‎ در پای‎‎‎ صندوقهای رای . پاسخ رئیس مجلس به دخالت پارلمان اروپا درمسائل مربوط  به انتخابات انتخابات در كلام ریاست جمهوری - مجلس شورای اسلامی مظهر جمهوریت نظام و از اس...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دیدگاهها و مصاحبه ها

قانون، انتخابات، مجلس

انتخابات در كلام ریاست جمهوری

تاكید برحضورمردم‎ در پای‎‎‎ صندوقهای رای

پاسخ رئیس مجلس به دخالت پارلمان اروپا درمسائل مربوط  به انتخابات

انتخابات در كلام ریاست جمهوری

- مجلس شورای اسلامی مظهر جمهوریت نظام و از اساسی ترین پایه های مشروعیت آن است.


- مجلس شورای اسلامی مردمی ترین نهاد جمهوری اسلامی و برآیند خواسته ها و آمال ملت بزرگوار ایران است.
- مجلس شورای اسلامی بحق ركن مؤثر در وضع و تثبیت نظام جدید و مایه ثبات و آرامش و پیشرفت كشور و بازتاب دهندة اراده عمومی و عامل همگرایی سلیقه ها و مطالبات همه ملت و مظهر وحدت ملی و پشتیبان منافع ملی و ضامن ملی و ضامن امنیت ملی است .
- مهم ترین عنصر غیر قابل چشم پوشی در این راه (افزایش كار آمدی نظام)
نهادینه شدن مشاركت همراه با رقابت تمام شهر وندان در تمام امور است.
- پیش نیاز مشاركت توأم با رقابت سالم و پر نشاط عبارت است از تأمین امنیت ملی و آزادیهای قانونی و حرمت نهادن به انسانها.
- اقتدار دولت در گرو اقتدار مجلس است.
- مجلس مظهر مردم سالاری و تبلور حضور و حاكمیت ملت است.
- مردم ما با حضور یك پارچه و با شكوه، بزرگی خود را بار دیگر در این انتخابات نشان دهند.
- هر جه حضور مردم در عرصه بیشتر باشد این حضور، نماینده اراده ملی و سلیقه های متنوعی است كه در كشور وجود دارد.
- الهی بودن نظام منافاتی با مردمی بودن آن ندارد.
- حق تعیین سرنوشت را خدا به انسان داده است و این مسئله برتر از آن است كه ما آن را طبیعی و قراردادی بدانیم.
- گروه ها و مطبوعات عرصه انتخابات را سالم اداره كنند.
- هیچ زن و مردی نباید روز انتخابات در خانه بماند.
- نتیجه این انتخابات پیروزی شگفت انگیز ملت است.

تاكید برحضورمردم‎ در پای‎‎‎ صندوقهای رای

تهران‎ ـ رئیس‎‎ مجلس شورای‎ اسلامی‎ حضور مردم‎ پـای‎‎‎ صنـدوقهـای رای را مـانـور قــدرت‎ و وفاداری‎‎ به‎ بنیانگذار جمهوری اسلامی‎ ایران‎ دانست‎ .
به‎ گزارش‎ واحد مركزی‎‎ خبر, آقـای كـروبـی‎ امروز ( یكشنبه‎ ) در جمع‎ قشرهـای‎ مخـتلـف‎ مردم‎‎ شهر ری‎‎ تاكید كـرد: نـظام جـمهـوری اسلامی‎‎ ایران‎ براساس‎ اندیشه‎ امام‎ خمینـی ( ره‎‎‎ ) و قانون‎ اساسـی‎ تشـكیـل‎ شـده و همـه نهادهای‎ آن‎ مبتنی‎ بر آرا مردم‎ است‎.
وی‎‎ تصریح‎ كرد: انتخـابـات‎ مـجلـس‎ شـورای اسلامی‎ مهمترین‎ انتخابات‎‎ است زیرا مردم‎ در تشكیل‎ این‎ نهاد مردمی‎ نقش‎ مستقیم‎ دارند.
رئیس‎‎ مجلس شورای‎ اسلامی‎ همچنین‎ بـا اشـاره‎ به‎‎ نقش‎ حضرت‎ امام‎ خمـینـی‎ ( ره ) در شكـل‎ گیری‎ انقلاب‎ اسلامی‎ گفت‎: ایشان‎ معتقد بودند كه‎‎ نظام‎‎ جمهوری‎ اسلامی‎‎ باید متكی به مـردم و رای‎ آنان‎‎ باشد بنابراین مردم‎ بـا حضـور در پای‎‎‎ صندوقهای رای آزاد هستنـد بـه‎ هـر فرد و گرایشی‎ رای‎‎ دهند و این‎ حضـور بـرای نظام‎ جمهوری‎ اسلامی‎ ایران‎ ارزشمند است‎.

پاسخ رئیس مجلس به دخالت پارلمان اروپا درمسائل مربوط  به انتخابات

رئیس مجلس شورای اسلامی , نظام جمهوری اسلامی را متكی بر رای مردم دانست و گفت : نظام های انتخاباتی نیازمند احزاب , سلایق مختلف و رقابت هستند و با فقدان یكی از این امور , شور و نشاط از جامعه رخت برخواهد بست .


به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی آقای كروبی با تاكید بر اینكه « افراط و تفریط بزرگترین نقص هر جامعه است »

در خصوص غیرقانونی خواندن انتخابات اول اسفند در ایران از سوی كنگره آمریكا و پارلمان اتحادیه ی اروپا تصریح كرد : تعبیر غیرقانونی اصولا غلط است . یك روال قانونی انجام شده است.
آقای كروبی با رد دخالت بیگانگان در امور داخلی ما و دیگر كشورها تصریح كرد : پارلمان اتحادیه اروپا كار نادرستی كرده كه بیانیه صادر كرده است .
وی گفت : مردم باید انتخابات را درست و باشكوه برگزار كنند; مردم با حضور , حمایت ها و پشتیبانی شان می توانند جواب دندان شكنی به آنها بدهند.
رئیس مجلس تاكید كرد : ما حتی اگر نقد هم از یكدیگر داشته باشیم , داخل خودمان است و حلش می كنیم ; نمی خواهد هیچ كسی در بیرون اشك تمساح برای ما بریزد و دلسوزی كند.
وی افزود : ممكن است ما در میان خود نقد و پرخاش و اعتراض داشته باشیم , ولی صمیمانه كارمان را انجام می دهیم و از حقوق خود نیز دفاع می كنیم . آنها بروند در كشورهای خود و سایر جاها ببینند انتخابات چگونه برگزار می شود.