تبیان، دستیار زندگی
اقامه دعوا در دادگاه با ارایه دادخواست به دادگاه به عمل می آید . و بدون تقدیم دادخواست دعوا اقامه نمی شود.دادگاه رسیدگی به دعوای طرفین را زمانی شروع می کند که داد خواست به آن تقدیم شده باشد .
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چگونه دعوای خود را در دادگاه مطرح کنیم؟


اقامه دعوا در دادگاه با ارایه دادخواست به دادگاه به عمل می آید . و بدون تقدیم دادخواست دعوا اقامه نمی شود.دادگاه رسیدگی به دعوای طرفین را زمانی شروع می کند که داد خواست به آن  تقدیم شده باشد .

حقوق

در ماده 48 قانون آیین دادرسی در امور مدنی عنوان می کند .که شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم‌تقدیم دادخواست به دادگاه است و نقاطی که دارای شعب متعددی است به دفتر شعبه اول تسلیم میشود وطبق ماده 49 قانون مذکور .(تاریخ رسید دادخواست به دفتر دادگاه تاریخ اقامه دعوا محسوب می شود

مهمترین واولین ورقه قضایی که باشرایط مندرج درقانون تنظیم وخواهان دردعاوی حقوقی اقدام به عرض حال درمرجع ذی صلاح می نمایدرا دادخواست گویندکه دارای بارقانونی برای خوهان ، خوانده ودادگاه می باشد. دادخواست بیان ادعا نزد مراجع قضایی در اوراق مخصوص است ،

1- نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، سن ، اقامتگاه و حتی الامکان شغل خواهان (یا شاکی) و در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود ، مشخصات وکیل نیز باید درج شود.

2- نام ، نام خانوادگی ، اقامتگاه و شغل خوانده

3- تعیین خواسته و بهای آن مگر آن که تعیین بها ممکن نبوده یا خواسته مالی نباشد.

4- تعهدات یا جهاتی که به موجب آن ، خواهان خود را مستحق مطالبه می داند؛ به طوری که مقصود واضح و روشن باشد. در واقع دادخواست باید حاوی دلایل و شرح مواردی باشد که به موجب آن شاکی خود را مستحق شکایت و مطالبه حق و حقوق خود می داند.

5- در دادخواست باید ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشته هاو شهود و غیره ذکر شود.

6- بدیهی است که امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضا اثر انگشت او نیز لازم است.

7- به موجب قانون ، در صورتی که هر یک از اصحاب دعوی عنوان قیم ، متولی ، وصی ، مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد، باید تصریح شود.

8- همچنین اقامتگاه خواهان و خوانده باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر، روستا، خیابان ، پلاک ، طبقه و… و اگر خواهان و یا خوانده شخص حقوقی باشد، اقامتگاه شخص حقوقی قید شود.

9- دردادخواست خواسته می بایست مشخص ومعلوم باشدوبهای آن مقوم گردد.آنچه را مدعی از دادگاه تقاضا می کند ، خواسته یا مدعی به گویند.به عبارت دیگر، آن چیزی را که در مرافعات و امور حسبی از دادگاه می خواهد،دراصطلاح خواسته نامند.

دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی كه دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می گردد. مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت كرده ، رسیدی مشتمل بر نام خواهان ، خوانده ، تاریخ تسلیم ( روز و ماه و سال ) با ذكر شماره ثبت به تقدیم كننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید نماید . تاریخ رسید دادخواست به دفتر ، تاریخ اقامه دعوا محسوب می شود

10- هزینه دادرسی ، عبارت از هزینه برگه ای که به دادگاه داده می شود، به اضافه هزینه قرار و احکام و در واقع هزینه رسیدگی به شکایت از سوی دادگاه است.

11- بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجراییه احکام دادگاه ها و هیاتهای حل اختلاف هزینه دادرسی مرحله بدوی رسیدگی هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظرخواهی هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی و درخواست تامین دلیل خواسته در تمامی مراجع قضایی هزینه اجرای موقت احکام هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه ها و دیگر مراجع قضایی هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه هزینه اجرای احکام تخلیه از جمله هزینه های دادرسی است که در قانون تصریح شده و مشخص است.

12- شرح دادخواست شرح دعوی و دلایل و پیوست های آن در مورد شکایت شده ، شرح دادخواست نامیده می شود.

بدین ترتیب با تکمیل دادخواست به صورت دقیق و تقدیم آن یک دعوای حقوقی مطرح می شود و سپس در مراحل رسیدگی قرار می گیرد.

دعوای مطالبه وجه التزام درقراردادها اگرناشی ازاموال منقول باشد درمحل اقامت خوانده ویا محل تنظیم قراردادوهمچنین محل اجرای قراردادقابل طرح می باشد.امااگرناشی ازاموال غیرمنقول باشددرمحل اسقرارمال غیرمنقول می بایست طرح گردد.دردعوای مطروحه باتوجه به اینکه موردمعامله مال غیرمنقول بوده است وتخلف متعهدعدم تحویل به موقع موردمعامله می باشدبنابراین دادگاه محل اسقرارمال غیرمنقول صالح به رسیدگی بوده که دعوانیزدرآن دادگاه مطرح شده است البته محل اقامت خوانده نیزدرهمان محل دادگاه بوده است.

پس ازتنظیم دادخواست وتکمیل آن وتعیین مرجع ذی صلاح به آن مرجع مراجعه نموده وباتوجه به مواد48و49 قانون آیین دادرسی درامورمدنی دادخواست رابه مدیردفتردادگاه تحویل می دهید.

دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی كه دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می گردد. مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت كرده ، رسیدی مشتمل بر نام خواهان ، خوانده ، تاریخ تسلیم ( روز و ماه و سال ) با ذكر شماره ثبت به تقدیم كننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید نماید . تاریخ رسید دادخواست به دفتر ، تاریخ اقامه دعوا محسوب می شود .

حقوق

هر گاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست ، آن را جهت ارجاع به یكی از شعب ، به نظر رئیس شعبه اول یا معاون وی برساند.

مدیر دفتر پس از قرار دادن دادخواست و پیوست‌های آن در پوشه و درج شماره پرونده بر آن، دادخواست و پیوست‌های آن را بررسی می‌کند در صورتی که کامل باشد یا در فرجه‌ی قانونی کامل شود آن را به پیوست گزارش در این خصوص (گزارش تکمیلی)، فوراً در اختیار دادگاه قرار می‌دهد. ولی در صورتی که دادخواست به جهتی از جهات ناقص باشد در این صورت بر حسب مورد، اقدامات زیر در مورد آن انجام می‌شود:

الف) موردی که نام و نام خانوادگی خواهان و یا آدرس او در دادخواست معلوم نباشد، در این صورت دادخواست ظرف مدت دو روز از تاریخ رسید، طی قراری توسط مدیر دفتر دادگاه یا در غیاب او توسط جانشینش رد می‌شود.

ب) موارد نقصی که ضمانت عدم اجرای آن توقیف دادخواست است.

1. موردی که در دادخواست بند دو، سه، چهار، پنج و شش ماده 51 قاتون آیین دادرسی مدنی رعایت نشده باشد. (این شرایط عبارت‌اند از قید نام و نام خانوادگی، اقامتگاه یا شغل خوانده و همچنین خواسته و بهای آن، تعهدات یا جهاتی که خواهان به موجب آن خود را مستحق مطالبه می‌داند، سایر آنچه را که خواهان از دادگاه می‌خواهد و ذکر ادله و وسایل اثبات دعوا)

2. عدم پرداخت هزینه دادرسی.

3. عدم ارایه دادخواست و پیوست‌های آن باید به تعداد خوانده‌(گان) به علاوه‌ی یک نسخه جهت دادگاه.

4. عدم ارایه پیوست‌های دادخواست.

در تمام این موارد مدیر دفتر دادگاه، ظرف دو روز نقایص را به طور کتبی و مفصل از طریق ابلاغ به اطلاع خواهان می‌رساند. خواهان ده روز فرصت دارد تا از دادخواست مزبور رفع نقص نماید.

هر گاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست ، آن را جهت ارجاع به یكی از شعب ، به نظر رئیس شعبه اول یا معاون وی برساند

البته درحال حاضررویه بدین صورت است که به مدیردفتردادگاه مراجعه وایشان جهت ارجاع پرونده رابه نظررئیس شعبه اول یا معاون وی رسانده وسپس به شعبه مربوطه پرونده ارسال می شود.مدیدفترشعبه دادخواست راکنترل ودرصورت نداشتن نقص آن راجهت ثبت رایانه به مرکزثبت رایانه ارسال وپس ازآن پرونده به نظررئیس شعبه ویادادرس علی البدل می رسدوپس ازدستورثبت وتعیین وقت مدیردفتردادخواست راثبت شعبه نموده وتعیین وقت می نماید.

درصورتی که دادخواست ناقص باشدودادگاه نتواندرسیدگی کندجهات نقص راقیدوپرونده به دفتراعاده می نماید. موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ میشود ، خواهان مكلف است ظرف ده روز از ابلاغ ، نواقص اعلام شده را تكمیل نماید و گرنه دفتر دادگاه به موجب صدور قرار ، دادخواست را رد خواهد كرد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شكایت در همان دادگاه می‌باشد ، رای دادگاه در این خصوص قطعی است .

پس از دستور دادگاه دایر به ابلاغ اوراق دعوا ، مدیر دفتر یك نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را در پرونده بایگانی می كند و نسخه دیگر را با ضمایم آن و اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال می دارد .

مامور ابلاغ مكلف است حداكثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم كند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد . در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق ، امتناع او را در برگ اخطاریه قید واعاده می نماید .ابلاغ اوراق در هر یك از محل سكونت یا كار به عمل می آید . تاریخ ووقت جلسه به خواهان نیز برابر مقررات این قانون ابلاغ می گردد.

فرآوری : هانیه اخباریه

بخش حقوق تبیان


منابع:

1 - حقوق مدنی دکترسیدحسن امامی جلد1 صفحه 246و247 چاپ هجدهم 1376 انتشارات کتابفروشی اسلامیه

2 - حقوق مدنی آثارقراردادها وتعهدات (جلدسوم)دکترمهدی شهیدی چاپ اول 1382 انتشارات مجد

3 - حقوق مدنی قواعدعمومی قراردادها دکترناصرکاتوزیان جلداول چاپ سوم 1374 شرکت سهامی انتشار

4 - قانون آیین دادرسی مدنی دررویه قضایی سیدمحمدرضاحسینی چاپ سوم 1387 انتشارات مجد