تبیان، دستیار زندگی
در دیدار با جوانان 1/2/79 بنده در دو سال قبل از این در یكى از خطبه‏هاى نمازجمعه گفتم كه‏دستگاههاى استكبارى دنیا و در راس همه امریكا از تبلیغات براى‏ساقط كردن و ایجاد اغتشاش در كشورها استفاده مى‏كنند; بعد به‏آن‏مراكز تبلیغاتى...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مطبوعات


منبع: بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با جوانان 1/2/79

بنده در دو سال قبل از این در یكى از خطبه‏هاى نمازجمعه گفتم كه‏دستگاههاى استكبارى دنیا و در راس همه امریكا از تبلیغات براى‏ساقط كردن و ایجاد اغتشاش در كشورها استفاده مى‏كنند; بعد به‏آن‏مراكز تبلیغاتى خطاب كردم و گفتم: ولى بدانید این توطئه كه شمابخواهید به‏وسیله‏ى رادیوهاتان در ایران اسلامى، همان برنامه‏هایى‏را كه در اروپاى‏شرقى و در بعضى از كشورهاى دیگر به‏وجود آوردید،به‏وجود بیاورید، این نشدنى است; این خیال خامى است.

من حالا مى‏بینم متاسفانه همان دشمنى كه به‏وسیله‏ى تبلیغات خود،همتش این بود كه افكار عمومى یك كشور را به‏سمتى متوجه بكند،امروز به‏جاى رادیوها آمده و در داخل كشور ما پایگاه زده‏است!

بعضى از این مطبوعاتى كه امروز هستند، پایگاههاى دشمنند; همان‏كارى را مى‏كنند كه رادیو و تلویزیونهاى بى.بى.سى و امریكا و رژیم صهیونیستى مى‏خواهند بكنند!

من نه با آزادى مطبوعات مخالفم، نه با تنوع مطبوعات; اگر به‏جاى بیست تاروزنامه، دویست تا روزنامه هم در این كشور در بیاید، بنده‏خوشحال‏تر هم خواهم بود و از این‏كه روزنامه‏هاى كشور زیاد بشوند،هیچ احساس بدى ندارم.

اگر مطبوعات، آن طورى كه در قانون اساسى هست، مایه‏ى روشنگرى‏باشند،مصالح كشور را رعایت كنند، به نفع مردم قلم بزنند، به‏نفع دین قلم بزنند، این‏مطبوعات هرچه بیشتر باشند، بهتر است;اما امروز مطبوعاتى پیدا مى‏شوند كه همه‏ى همتشان، تشویش افكارعمومى و ایجاد اختلاف و ایجاد بدبینى در مردم و خوانندگانشان‏نسبت‏به نظام است! ده تا، پانزده تا روزنامه، گویا از یك‏مركز هدایت مى‏شوند; تیترهاى شبیه به هم در قضایاى مختلف; قضایاى‏كوچك را بزرگ مى‏كنند و تیترهایى مى‏زنند كه هركس این تیترها رانگاه مى‏كند، خیال مى‏كند كه همه چیز در كشور از دست رفته است!

اینها امید را در جوانان مى‏میرانند; روح اعتماد به مسوولان را درآحاد مردم كشور تضعیف مى‏كنند; نهادهاى اصلى كشور را مورد اهانت‏و توهین قرار مى‏دهند!من نمى‏دانم مدل اینها كجاست و كیست!

مطبوعات غربى هم این‏طور نیستند! این یك نوع شارلاتانیزم مطبوعاتى‏است كه امروز بعضى از مطبوعات در پیش گرفته‏اند! در دنیایى كه‏براى بعضى از روزنامه‏هاى ما مدل روزنامه‏نگارى است، اگر مسوولى،وزیرى، حتى رئیس جمهورى دزدى بكند،مى‏نویسند و افشا مى‏كنند; اگرجنایت‏بكند، افشا مى‏كنند; اگر رشوه‏خوارى بكند، تیتر مى‏زنند ومى‏گویند; اما به قانون اساسى كشور حمله نمى‏كنند; به مجلس‏قانونگذارى حمله نمى‏كنند; ممكن است از قوانین مصوب انتقادبكنند،تحلیل بكنند; اما در قبال یك قانون، هوچى بازى راه‏نمى‏اندازند; اینها از صاحبان اصلى این روشها هم قدم جلوترگذاشته‏اند! قانون اساسى، مورد اهانت; سیاستهاى اصلى كشور، مورداهانت; قضایاى كوچك، درشت‏نمایى شده!در هر حادثه‏یى، جو تهمت فضارا پر مى‏كند! ترورى اتفاق مى‏افتد; هنوز هیچ اطلاعى در دست نیست،هنوز از این كه این حادثه را چه كسى انجام داده، هیچ‏كس سرنخى‏نداشته; اما مى‏بینید كه در روزنامه تیتر مى‏زنند; سپاه رامتهم مى‏كنند; بسیج را متهم مى‏كنند; روحانیت را متهم مى‏كنند! هدف‏از این كارها چیست؟! چرا با بسیج این‏قدر بدند؟! من در بخش اول‏صحبتم به شما عرض‏كردم كه جوان سرشار از انرژى است; جوان‏هیجان‏طلب است.

آن روزى كه‏كشور دچار یك جنگ مسلحانه باشد، جوانان با میل ورغبت مى‏روند.آن وقتى كه كشور در آرامش و صلح است، براى ارضاى سالم‏هیجان‏طلبى جوانان، چه چیزى بهتر از بسیج؟ این ابتكار امام بود.

روح هیجان طلب جوان،اگر بنا باشد در راه سازنده، در راه‏ایمانى، در راه سالم، در راهى كه مى‏تواند براى كشور مفید واقع‏بشود، به‏كار بیفتد، چه سازمانى مهمتر و مطمئن‏تر از سازمان بسیج‏است؟ چرا این‏قدر با بسیج دشمنى مى‏كنند؟! با چه دشمنند؟!

چرااین‏قدر بسیج را زیر سوال مى‏برند؟! اینهاست كه آن انگیزه‏هاى‏باطنى را برملا مى‏كند.

من مى‏دانم كه در بسیارى از این مطبوعات آدمهاى خوب ومومنى مشغول كارند چه كسانى كه قلم مى‏زنند، چه كسانى كه اداره‏مى‏كنند امادر لابلاى همینها اثر انگشت عبدالله بن ابى‏ها را من‏مى‏بینم: تفرقه افكنى‏ها، اختلاف افكنى‏ها، تشنج آفرینى‏ها، تشویش‏افكار عمومى، ناامید كردنها، یاس پراكنى‏ها، چهره‏سازى عناصروابسته و مرید دشمن، از نظر انداختن عناصر مفید و مومن و مخلص ودلسوز! البته این كارها به جایى هم نخواهد رسید; خداى متعال‏رسوا مى‏كند.

من البته مایل نبودم با این صراحت و تفصیل درباره‏ى بعضى ازمطبوعات حرف بزنم; در واقع ناگزیر شدم.

من با مسوولان صحبت كردم.رئیس جمهور محترممان هم مثل من از این مطبوعات‏ناراحت است; من با ایشان هم صحبت كرده‏ام.

شنیدم ایشان بعضى از اینها را جمع كرده‏اند، نصیحت كرده‏اند و به‏آنها حرفهایى زده‏اند.

من نمى‏دانم آیا كار با نصیحت پیش مى‏رود یا نه; بعید مى‏دانم!

وقتى كه دشمن براى اثرگذارى برروى اذهان عمومى و ایجادمساله‏ى‏روز برنامه‏ریزى كرده، فرصت نمى‏دهند كه مردم نفس بكشند.

اگر مردم درجایى یك شادى هم پیدا كنند، بلافاصله مساله‏یى را علم‏مى‏كنند و دایم كشمكش راه مى‏اندازند!من بارها به مسوولان دولتى‏تذكر داده‏ام و به‏طور جدى از آنها خواسته‏ام كه جلوى این وضعیت رابگیرند; این اسمش محدود كردن مطبوعات نیست; این اسمش جلوگیرى ازانتقال آزاد اطلاعات نیست انتقال سالم اطلاعات مورد تایید ماست‏این معنایش جلوگیرى از نفوذ دشمن است; جلوگیرى از به ثمر رسیدن‏توطئه‏ى تبلیغاتى دشمن است.

من وجود این جریان تبلیغاتى و مطبوعاتى را به حال كشور، به حال‏جوانان، به حال آینده، به حال انقلاب، به‏حال ایمان مردم مضرمى‏دانم.

این جریان، دایم درصدد قداست‏شكنى از مسائل اساسى اسلامى است;مباحث اسلامى را زیر سوال مى‏برند; انقلاب را زیر سوال مى‏برند; نه‏با بیان منطقى، با روشهاى بسیار غلط كه جز در مطبوعات ناسالم دردوره‏هایى كه بوده، انسان نمى‏تواند نظیر و شبیهش را پیدا كند!

من به نظرم رسید بعد از آن كه با مسوولان در میان گذاشتم و به‏رئیس جمهور گفتم، این را به‏عنوان یك درد دل و شكوه مثل پدرى كه‏با فرزندانش مطلبى را درمیان مى‏گذارد با شما در میان بگذارم.

البته من به شما عرض بكنم كه یكى از هدفهاى دشمن این است كه‏با تحریك احساسات، در كشور ایجاد ناامنى بكند.

من قویا توصیه مى‏كنم كه‏به خاطر احساسات و به خاطر طرفدارى از فلان‏كس، مبادا بر خلاف قانون هیچ اقدامى انجام بگیرد; من به هیچ وجه‏اجازه نمى‏دهم.

دشمن وقتى بخواهد ایجاد اغتشاش و درگیرى بكند، براى او خیلى‏مشكل نیست كه چهار نفر مزدور را دربین بچه‏هاى مومن، بچه‏هاى‏حزب‏اللهى و بچه‏هاى صادق بفرستد; به‏عنوان طرفدارى از رهبرى،به‏عنوان این‏كه رهبرى مظلوم واقع شده، بیایید كمك كنید; سپس‏جنجال درست كنند! مراقب نفوذیها باشید.

من مى‏خواهم فقط شماها بدانید; مى‏خواهم افكار عمومى بى‏خبر نمانداز این كه دشمن در زمینه‏ى مسائل فرهنگى در كشور چه مى‏كند وهدفهایش چیست.

هدفهاى دشمن از این كارها عبارت است از بى‏ایمان كردن، ایجادگسست‏بین نسل كنونى و نسل گذشته، و كوچك كردن افتخارات بیست‏سال‏گذشته.

همه‏ى مردمان با فرهنگ در كشورها سعى مى‏كنند افتخارات گذشته‏ى‏خودشان را بزرگ كنند.

این جنگ هشت‏ساله و این دفاع مقدس، از بزرگترین افتخارات ملت‏ایران بود.

همه‏ى دنیا ناتو، كشورهاى بلوك شرق، خود امریكا، كشورهاى مرتجع‏منطقه با هم همدس ت‏شدند، به عراق كمك كردند و به ایران فشارآوردند; اما نتوانستند یك وجب از خاك این كشور را اشغال كنند.

عزیزان من! ما در دویست‏سال گذشته، قبل از این جنگ تحمیلى،هروقت این كشور با كشور دیگرى درگیرى نظامى داشت، بخشى از كشوررفت; اما بعد از دویست‏سال، آن جنگى كه در آن دشمن نتوانست‏یك‏وجب از خاك این كشور را بگیرد با این‏كه همه‏ى قدرتهاى نظامى وسیاسى دنیا و پشتیبانیهاى بین‏المللى همراه او بود همین جنگ هشت‏ساله است.

این جنگ یكى از مفاخر تاریخ ایران است; آن‏وقت مى‏آیند جنگ ورزمندگان و شهدا و سپاه و ارتش و بسیج را زیر سوال مى‏برند! این‏گسست نسل كنونى از نسل‏گذشته و از افتخارات گذشته، این جدا كردن‏مردم از مسوولان، این جدا كردن‏مردم از عقاید دینى و باورهاى‏دینى، آیا جز از دشمن برمى‏آید؟ اما مى‏بینیم كه فلان روزنامه هم‏این كارها را مى‏كند! البته بعضى هم هستند كه واقعا دشمن نیستندكه من مى‏دانم این‏طور است اما غافلند.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.