تبیان، دستیار زندگی
هر چهار ضلعی دارای چهار ضلع و چهار رأس می باشد. دو ضلع چهار ضلعی که در یک رأس مشترک باشند دو ضلع مجاور نام دارد. دو ضلع که نقطه مشترک ندارند ، دو ضلع مقابل نام دارد...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خطوط موازی

خطوط موازی

دو خط واقع بر یک صفحه را موازی می گوییم هر گاه آن دو خط بر هم منطبق باشند و یا هیچ نقطه ی مشترکی نداشته باشند .مانند دو خط1 d و 2 d که با هم موازیند.

خطوط موازی

می نویسیم:
خطوط موازی

می خوانیم:

خط های 1 d و 2 d با هم موازیند.

توضیح تصویری:

خطوط موازی


چهار ضلعی ها

هر چهار ضلعی دارای چهار ضلع و چهار رأس می باشد.

دو ضلع چهار ضلعی که در یک رأس  مشترک باشند دو ضلع مجاور نام دارد.

دو ضلع که نقطه مشترک ندارند ، دو ضلع مقابل نام دارد.

خطوط موازی


انواع چهار ضلعی ها

خطوط موازی

1) متوازی الاضلاع: چهار ضلعی است که اضلاع آن دو بدو موازی باشند

خواص متوازی الاضلاع :  در هر متوازی الاضلاع زاویه های مجاور مکمل اند  و زاویه های مجاور مقابل مساویند .
در هر متوازی الاضلاع ضلع های  مقابل با هم برابرند.
در هر متوازی  الاضلاع قطر ها یکدیگر را نصف می کنند.

خطوط موازی

2) مستطیل: چهار ضلعی که تمام زاویه های آن قائمه باشد به عبارت دیگر مستطیل متوازی الاضلا عی است که یک زاویه ی قائمه داشته باشد .

خواص  مستطیل: چون مستطیل نوعی متوازی الاضلاع است پس تمام خواص متوازی الاضلاع را داراست .
قطر های مستطیل با هم برابرند.
خطوط موازی

3) لوزی : چهار ضلعی که چهار ضلع آن مساوی باشند لوزی است .

خواص لوزی:  چون لوزی نوعی متوازی الاضلاع است پس همه ی  خواص متوازی الاضلا ع را داراست .
قطرهای لوزی بر هم عمودند
هر قطر لوزی نیمساز دو زاویه ی مقابل لوزی است .

خطوط موازی

4) مربع : چهار ضلعی است که چهار ضلع آن مساوی و چهار زاویه ی آن قائمه هستند .

بنابراین مربع هم نوعی لوزی، هم نوعی مستطیل و در نتیجه نوعی متوازی الاضلاع است.
پس تمام خواص آن ها را داراست

خطوط موازی

5) ذوزنقه : چهار ضلعی است که فقط  دو ضلع آن با هم موازی باشند .

در ذوزنقه دو ضلع موازی را قاعده و دو ضلع غیر موازی را ساق های ذوزنقه می گویند
خواص ذوزنقه: در ذوزنقه  زاویه های مجاور به هر ساق  مکمل یکدیگرند.

انواع ذوزنقه :

 ذوزنقه قائم الزاویه :  ذوزنقه ای است که یک ساق آن بر دو قاعده عمود شده باشد.
خطوط موازی
ذوزنقه متساوی الساقین : ذوزنقه ای است که دو ساق آن با هم برابر باشد.
خطوط موازی


برگرفته از پایگاه المپیاد ریاضی

مرکز یادگیری سایت تبیان - تنظیم: یگانه داودی