تبیان، دستیار زندگی
Position:The ninth Imam مقام: امام نهم Namn:Mohammad Name:Muhammad نام: محمّد Titel:Javad, Taqi Title:Javad, Taqi لقب: جواد، التقی Smeknamn:Abo Jafar Nickname:Abu Jafar ابو جعفرکنیه: Faders namn:Ali Father name:Ali نام پدر: ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

Befattning:Nionde ImamenPosition:The ninth Imamمقام: امام نهم
Namn:MohammadName:Muhammadنام: محمّد
Titel:Javad, TaqiTitle:Javad, Taqiلقب: جواد، التقی
Smeknamn:Abo JafarNickname:Abu Jafarابو جعفرکنیه:
Faders namn:AliFather name:Aliنام پدر: علی
Moders namn:KheizaranMother name:Kheizaranنام مادر: خیزران
Födelsedatum:Tis 12:e Apr 811Birthday:Tue 12th Apr 811روز ولادت(ه ق): 10 رجب سال 195 ه ق
روز ولادت(ه ش): 23 فروردین سال 190 ه ش
Födelseort:Medina-Saudi ArabienPlace of birth:Medina-Saudi Arabiaمکان ولادت: مدینه-عربستان سعودی
Tidens kung:King of the time:سلاطین زمان تولّد: محمّد امین
Ledarskaps tid: 17Course of leadership: 17مدت امامت(ه ق): 17 سال
Ålder: 25Lifetime: 25مدت عمر(ه ق): 25 سال
Bortgångs datum:Tor 29:e Nov 835Time of departure:Thu 29th Nov 835روز شهادت(ه ق): 30 ذیقعده سال 220 ه ق
روز شهادت(ه ش): 8 آذر سال 214 ه ش
Tidens kung:King of the time:فرمانروایان زمان: معتصم
Mördare:Murderer:قاتل: معتصم
Begravnings plats:Kazemin-IrakBurial-ground: Kazemin-Iraqمحل دفن: کاظمین-عراق
Antal söner: 4Number of sons: 4فرزند پسر: 4
Antal döttrar: 7Number of daughters: 7فرزند دختر:7

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.