تبیان، دستیار زندگی
aga کوه سنت ویکتوآر و معدن سنگ بیبموس . Biography  زندگی نامه . Portraits  پورتره ها   . The Still Life galleria  طبیعت بی جان . Landscapes   مناظر . گالری همه تابلوها Bibemus Quarry  م...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

Cézanne, Paul The Mont Sainte-Victoire and Bibemus saga

کوه سنت ویکتوآر و معدن سنگ بیبموس

. Biography  زندگی نامه

. Portraits  پورتره ها  

. The Still Life galleria  طبیعت بی جان

. Landscapes   مناظر

. گالری همه تابلوها

Bibemus Quarry

 معدن سنگ بیبموس

c. 1895; Oil on canvas, 65.1 x 81 cmرنگ روغن روی بوم

Museum Folkwang, Essenموزه فالک ونگ، اِسن ونتوری

Le Mont Sainte-Victoire

کوه سنت ویکتوار
c. 1897-98; Oil on canvas, 81 x 100.5 cmرنگ روغن روی بوم

The Hermitage, St. Petersburg سن پترزبورگ -آرمیتاژ
No. 3K 1395. Formerly collection Bernhard Koehler, Berlin

Bibemus Quarry(Carrière de Bibemus)

معدن سنگ بیبموس
1898 (130 Kb); Oil on canvas, 92 x 72.8 cmرنگ روغن روی بوم

The Barnes Foundation, Merion, Pennsylvaniaبنیاد بارنز،مریون، پنسیلوانیا

Mont Sainte-Victoire

کوه سنت ویکتوار
1900 (160 Kb); Oil on canvas, 78 x 99 cmرنگ روغن روی بوم

Hermitage, St. Petersburgسن پترزبورگ -آرمیتاژ

Corner of Quarry

زوایه ای از سنگ معدن
1900-02 ;Oil on canvas, 44 x 53 cmرنگ روغن روی بوم

The Barnes Foundation, Merion, Pennsylvaniaبنیاد بارنز،مریون، پنسیلوانیا

Mont Sainte-Victoire

کوه سنت ویکتوار
c. 1902 ;Oil on canvas, 83.8 x 65 cmرنگ روغن روی بوم

Estate of Henry Pearlman, New York  مجموعه شخصی هنری پرمن، نیویورک

Mont Sainte-Victoire Seen from Les Lauves

کوه سنت ویکتوآر از (چشم انداز) لوو
1901-06 ; Pencil and watercolor, 48 x 31 cmرنگ روغن روی بوم

Private Collectionمجموعه شخصی

Mont Sainte-Victoire Seen from Les Lauves

کوه سنت ویکتوآر از (چشم انداز) لوو

1904-06; Oil on canvas, 66 x 81.5 cmرنگ روغن روی بوم

Private collection, Switzerlandمجموعه شخصی،سویس

The Garden at Les Lauves

باغ در لوو
c. 1906; Oil on canvas, 65.4 x 80.9 cmرنگ روغن روی بوم

The Phillips Collection, Washington, D.Cمجموعه فیلیپس، واشنگتن دی. سی