تبیان، دستیار زندگی
مجذور هر عدد همیشه یک عدد مثبت است...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

برخی نکات جذر

برخی نکات جذر

1-  اعداد منفی جذر ندارند برخی نکات جذر تعریف نشده است.

با توجه به اینکه مجذور هر عدد همیشه یک عدد مثبت است می توان گفت که عددی  وجود ندارد که مجذور آن 36- باشد.

تعریف نشده است.

برخی نکات جذر

2-  جمع و تفریق رادیکال ها:

برای این که دو رادیکال یا چند رادیکال با هم جمع و تفریق شوند لازم است که عبارت داخل رادیکال آن ها با هم برابر باشد.

مثال 

برخی نکات جذر

یکی از رادیکال ها را می نویسیم، سپس ضرایب آن ها را با هم جمع می کنیم.

بنابراین می توان گفت:

برخی نکات جذر

3-  ضرب و تقسیم رادیکال ها:

برای ضرب و تقسیم دو رادیکال شباهت و یکسان بودن عبارت های داخل رادیکال لازم نمی باشد.

مثال 

برخی نکات جذر

یک رادیکال را می نو یسیم آن گاه مقدار داخل رادیکال را در هم ضرب می کنیم.

برخی نکات جذر

اگر دو رادیکال ضریب داشته باشند ، اول ضرایب آن ها را در هم ضرب می کنیم.

بنابراین می توان گفت:

برخی نکات جذر

4- اگر یک عدد دلخواه مربع کامل باشد و بخواهیم جذر آن عدد را حساب کنیم، کافی است ابتدا عدد مورد نظر را به عامل های اول تجزیه کرده و سپس برای جذر گیری به ترتیب زیر عمل کنیم .

برخی نکات جذر

پایه ها را نوشته نماها را نصف می کنیم.

مثال    جذر عدد 19600 را بدست آورید.

راه حل:

ابتدا عدد 19600  را به عوامل اول تجزیه می کنیم.


پایگاه المپیاد ریاضی

مرکز یادگیری سایت تبیان - تنظیم: یگانه داودی