تبیان، دستیار زندگی
چنانچه گشتاوری مانند M در راستایی غیر از راستای بردار ممنتوم زاویه ای به روتور اعمال شود، محور چرخش در راستای برداری عمود بر صفحه بردار گشتاور خارجی و ممنتوم زوایه ای دوران خواهد كرد ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خواص ژیروسكوپ

خواص ژیروسکوپ
خواص ژیروسکوپ

خاصیت صلب بودن ژیروسكوپ:

همان گونه كه اشاره شد، ژیروسکوپ از خاصیت صلبیت استفاده می كند. طبق قانون دوم نیوتن، مجموعه گشتاورهای خارجی وارد بر سیستم دوار حول یك نقطه مانند مرکز ژیروسکوپ برابر است با تغییرات زمانی اندازه حركت زاویه ای سیستم حول همان نقطه، لذا چون اندازه حركت زاویه ای سیستم برابر صفر است، مقدار و جهت بردار اندازه حركت زاویه ای ژیروسكوپ در فضای اینرسی ثابت می ماند.

خواص ژیروسکوپ

حركت تقدیمی:
خواص ژیروسکوپ

چنانچه گشتاوری مانند M در راستایی غیر از راستای بردار اندازه حرکت زاویه ای به روتور اعمال شود، محور چرخش در راستای برداری عمود بر صفحه بردار گشتاور خارجی و اندازه حرکت زوایه ای، دوران خواهد كرد. جهت دوران به این صورت است كه بردار اندازه حرکت زوایه ای همواره با طی زاویه كوچك تر به طرف بردار گشتاور خارجی بچرخد.

انواع حركت های متحرك در فضا:

هر متحرك در فضا ٦ درجه آزادی دارد كه ٣ حركت خطی و ٣ حركت دورانی است. برای مشخص نمودن حركت دورانی متحرك در فضا از ٣ محور عمود بر هم استفاده می شود كه عبارتند از: محور رول یا محور طول، محور پیچ یا محور عرضی و محور یاو.

خواص ژیروسکوپ

خواص ژیروسکوپ

محور رول:

محور طولی یا محور جلو – عقب را محور رول می نامند و حركت رول یعنی دوران متحرك حول محور طولی خودش.

خواص ژیروسکوپ

محور پیچ:

محور عرضی یا جنبی را محور پیچ گویند. و حركت پیچ دوران متحرك حول محور عرضی خودش است كه محوری افقی است و عمود بر محور طولی می باشد.

خواص ژیروسکوپ

خواص ژیروسکوپ

محور یاو:

محور عمود بر دو محور یاو و پیچ است و دوران متحرك حول این محور قائم را دوران یاو گویند.

سیستم ناوبری اینرسی (inertial guidance system):

یک سیستم ناوبری اینرسی شامل حداقل یک کامپیوتر و یک سکو یا جایگاه شامل شتاب سنج ها و ژیروسکوپ ها یا وسایل حس کننده دیگر برای حرکت خود است. این سیستم، موقعیت و سرعت خود را در آغز به وسیله مرجعی دیگر به دست می آورد (یک انسان یا GPS و ...) و سپس موقعیت و سرعت جدید خود را به وسیله تجزیه اطلاعات دریافت شده از سنسورهای حرکتی خود محاسبه می کند.مزیت این سیستم آن است که به جز در نقطه شروع، برای تعیین موقعیت و جهت گیری و یا سرعت خود، احتیاج به هیچ مرجع خارجی ندارد.

ادامه دارد...

برگرفته از سایت www.irandesert.com و royak.ir.


تنظیم و گردآوری مطالب: آلچالانلو