تبیان، دستیار زندگی
زندگی نامه .گالری تصاویر Fathers and Sons (Oxford World's Classics) پدران و پسران by Ivan Sergeevich Turgenev, Richard Freeborn (Editor) Sketches from a Hunter's Album (Penguin Classics) طرح هایی از آلبوم یک شکارچی  by ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

لیست آثار ایوان تورگنیف

. زندگی نامه

.گالری تصاویر

Fathers and Sons (Oxford World"s Classics)

پدران و پسران

by Ivan Sergeevich Turgenev, Richard Freeborn (Editor)

Sketches from a Hunter"s Album (Penguin Classics)

طرح هایی از آلبوم یک شکارچی

by Ivan Sergeevich Turgenev

First Love and Other Stories (Oxford World"s Classics)

نخستین عشق و داستان های دیگر

by Ivan Sergeevich Turgenev

Fathers and Sons

پدران و پسران

by Ivan Sergeevich Turgenev

First Love

نخستین عشق

by Ivan Sergeevich Turgenev

Smoke

دود

by Ivan Sergeevich Turgenev

A Sportsman"s Notebook (Everyman"s Library)

دفتر یادداشت یک ورزشکار

by Ivan Sergeevich Turgenev

A Month in  the Country.

یک ماه در ییلاق

by Ivan Sergeevich Turgenev

Diary of a Superfluous Man

دفتر خاطرات یک مرد زیادی

by Ivan Sergeevich Turgenev

Faust

فاوست

by Ivan Turgenev

Home of the Gentry (The Penguin Classics)

خانه اشراف

by Ivan Sergeevich Turgenev

A Hunter"s Sketches

طرح های یک شکارچی

by Ivan Turgenev

Rudin

رودین

by Ivan Sergeevich Turgenev

Fathers and Children (Everyman Paperback Classics)

پدران و فرزندان

by Ivan Sergeevich Turgenev

Dream Tales: And Prose Poems

قصه های رویایی و اشعار نثر

by Ivan Sergeevich Turgenev

Rudin: On the Eve (Oxford World"s Classics)

رودین : در بعدازظهر

by Ivan Sergeevich Turgenev

Mumu and Kassyan of Fair Springs

مومو و کاسیان

by Ivan Turgenev

A Desperate Character and Other Stories

یک شخصیت مأیوس و داستان های دیگر

by Ivan Sergeevich Turgenev

Spring Torrents (Penguin Classics)

سیلاب های بهاری

by Ivan Sergeevich Turgenev

Virgin Soil (New York Review Books Classics)

خاک بکر

by Ivan Turgenev

The Torrents of Spring

سیلاب های بهاری

by Ivan Sergeevich Turgenev

The Country Doctor

پزشک دهکده

by Ivan Turgenev (Author)

On the Eve

در بعد از ظهر
by Ivan Turgenev

Mumu

مومو
by Ivan Sergeevich Turgenev, J. Y. Muckle (Editor)

The Essential Turgenev

تورگینف واقعی
by Ivan Sergeevich Turgenev- Elizabeth Cheresh Allen (Editor)

The Jew and Other Stories

یهودی و داستان های دیگر
by Ivan Sergeevich Turgenev

A Lear of the Steppes and Other Stories
by Ivan Turgenev

Knock, Knock, Knock and Other Stories

تق، تق، تق و داستان های دیگر

by Ivan Turgenev, Constance Garnett

Fortune"s Fool

احمق ثروت (احمق خوشبخت)
by Ivan Turgenev