تبیان، دستیار زندگی
 آیا بانوی بزرگوار ام البنین با شمر نسبت فامیلی داشتند؟
آیا بانوی بزرگوار ام البنین با شمر نسبت فامیلی داشتند؟
آیا بانوی بزرگوار ام البنین با شمر نسبت فامیلی داشتند؟
در اعراب رسم بود اگر از ایشان دختری با طایفه دیگری ازدواج می کرد حتی اگر چند نسل هم از او می گذشت یعنی فاصله حتی به چند نسل هم می رسید فرزندان او را با انتساباتی این گونه خطاب قرار می دادند .
ام البنین صدایت کنیم یا مادر ادب؟
ام البنین صدایت کنیم یا مادر ادب؟
ام البنین صدایت کنیم یا مادر ادب؟
مگر می شود از این مادر سخن نگفت، مادری که با تمام احساسات و علاقه مادری اش، وقتی خبر شهادتِ پسرش را، امیدش را و نور چشمش را شنید، تنها سخنی که گفت این بود: پسرم فدای حسین فاطمه! سلام بر تو، مادر وفا، مادر ادب و مادر عشق!
ام البنین علیهاالسلام، مادر فضیلت ها
ام البنین علیهاالسلام، مادر فضیلت ها
ام البنین علیهاالسلام، مادر فضیلت ها
در عصر حاضر كه غرب با بیان الگوهای نامناسب و مبتذل می كوشد فرهنگ منحط خود را گسترش دهد، و زنان و مادران ما را تحت تأثیر خود قرار دهد، مسئولیت ما در معرفی الگوهایی سازنده هم چون ام البنین علیهاالسلام دوچندان می شود.
امّ البنین علیهاالسلام، الگوی سبک زندگی ولایی
امّ البنین علیهاالسلام، الگوی سبک زندگی ولایی
امّ البنین علیهاالسلام، الگوی سبک زندگی ولایی
در عصر حاضر كه غرب با بیان الگوهای نامناسب و مبتذل می كوشد فرهنگ منحط خود را گسترش دهد، و زنان و مادران ما را تحت تأثیر خود قرار دهد، مسئولیت ما در معرفی الگوهایی سازنده همچون ام البنین علیهاالسلام دوچندان می شود.