تبیان، دستیار زندگی
نامه ای از دوست
نامه ای از دوست
نامه ای از دوست
بدان كه مدارا و سازگاری برای تو از افشاگری و پرده‌ دری بهتر است. پس از هر سختی هم گشایشی خواهد بود، تو نیز باید صبر و حوصله داشته باشی و عاقبت خیر و پیروزی هم متعلق به پرهیزكاران می‌باشد،